9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
09100973763                         email

برخورد کردن با توانایی های شناختی جدید نوجوانان

برخورد کردن با توانایی های شناختی جدید نوجوانان

حساسیت نسبت به انتقاد دیگران:
 در حضور دیگران ازنوجوان عیب جویی نکنید. اگر مساله ای مهم باشد صبر کنید تا موقعی که بتوانید با نوجوان صحبت کنید.

احساس منحصر به فرد بودن اغراق آمیز:
 خصوصیات منحصر به فرد نوجوان را بپذیرید. در زمان مناسب بگویید که وقتی نوجوان بودید به شیوه ی مشابهی احساس می کردید و دیدگاه متعادل تری را ترغیب کنید.

آرمان گرایی و عیب جویی:
 به توقعات غرورآمیز و اظهارات عیب جویانه ی نوجوان صبورانه پاسخ دهید. به ویژگی های مثبت هدف ها اشاره کنید و به نوجوان کمک کنید تا دنیا و افراد را آمیزه ای از محاسن و معایب ببینند.

مشکل در تصمیم گیری های روزمره:
 از تصمیم گیری برای نوجوانان خودداری کنید. تصمیم های کارآمد را الگو قرار دهید و درباره ی محاسن و معایب گزینه ها، اختمال پیامدهای مختلف و درس گرفتن از انتخاب های نادرست توصیه های سیاستمدارانه ارائه دهید.

منبع: روانشناسی رشد، جلد دوم. تالیف: لورا برک ترجمه: یحیی سید محمدی

 

شخصیت شناسی از روی رنگ لباس

شخصیت شناسی از روی رنگ لباس

 تست روانشناسی : چه نقابی به چهره دارید؟

تست روانشناسی : چه نقابی به چهره دارید؟

مشاوره تلفنی خانواده

مشاوره تلفنی خانواده

برخورد کردن با توانایی های شناختی جدید نوجوانان

برخورد کردن با توانایی های شناختی جدید نوجوانان

تست شخصیت شناسی

تست شخصیت شناسی

مشاوره تلفنی

مشاوره تلفنی

دیدگاه ها.................