9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
09100973763                         email

روانشناسی

روانشناسی

enlightenedهرگز زنت را تحقیر نکن. چون بار بیماری اش را سالها باید به دوش بکشی.

enlightenedهرگز به زنت بی اعتنایی نکن. چون سالها باید بی توجهی اش را تحمل کنی.

enlightenedهرگز به زنت پرخاش نکن. چون سالها سکوت مرگبارش را باید طاقت بیاوری.

enlightenedهرگز از محبت به روح او غافل نباش.
enlightened چون سالها باید در بستری سرد بخوابی.

enlightenedهرگز او را مقابل دیگران کوچک مکن. چون به بزرگی یاد کردن از تو را فراموش میکند.

enlightenedهرگز نقص هایش را بازگو نکن. چون از تو در نهان متنفر خواهد شد.
enlightenedهرگز انتقاد و شکایت او را مسخره نکن. چون از تو برای همیشه ناامید میشود.

enlightenedهرگز به رویاهایش نخند. اگر نمیتوانی براورده شان کنی. چون یا افسرده میشود و اگر شهامت داشته باشد خودکشی میکند.

enlightenedهرگز زنت را اسیر خانه و فرزند نکن. چون اینگونه او را بیصدا کشته ای و فقط قانون تو را مجرم نمیداند.

enlightenedخود را با زنت برابر بدان. در همه چیز. وگرنه فرقی با یک زندانبان نخواهی داشت...

#تهمینه_میلانی

 

تفاوت های دلبستگی و وابستگی

تفاوت های دلبستگی و وابستگی

مثبت اندیشی

مثبت اندیشی

علاقه وسواسی

علاقه وسواسی

راهکارهایی برای خوشبختی

راهکارهایی برای خوشبختی

رمزو رازهای زناشویی موفق قسمت اول

رمزو رازهای زناشویی موفق قسمت اول

خانوم ها درد را بهتر تحمل می کنند!

خانوم ها درد را بهتر تحمل می کنند!

دیدگاه ها.................