9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
email

تحریک زنان تابع سه مرحله است

تحریک زنان تابع سه مرحله است

#مرحله_اول

ذهن و مرحله دوم احساس مرحله سوم لمس این در حالیست که تحریک پذیری مردان بیشتر ذهنی است بعبارتی یک مرد قادر است با یک جرقه ذهنی بصورت کامل در حالت تحریک جنسی قرار بگیرد.

 #تحریک_ذهنی
 در اکثر خانم ها بوجود می آید و تا حد زیادی بر گرفته از میل جنسی آنهاست ( همانند آقایان ) اما تحریک پذیری احساسی که به مراتب برای یک زن مهم تر است تنها در صورتی شکل میگیرد که زن نسبت به فرد مورد نظر احساس داشته باشد، فاکتوری که در مردان شاید وجود ندارد یا خیلی کمرنگ باشد بدین معنا که مردان برای برقراری رابطه جنسی به احساس همانند خانم ها نیاز ندارند.

 #تحریک_پذیری_لمسی
بعد از دو تحریک پذیری ذهنی و احساسی عامل مهم دیگر تحریک پذیری لمسی است که همانطور که از اسم آن مشخص است بر اساس تماس فیزیکی با بدن شکل میگیرد، تحریک پذیری لمسی خود شامل دو بخش از اندامها میشود گام اول اندام های جنسی که باعث تحریک بیشتری نسبت به سایر اندامها میشود و گام دوم لمس سایر اندامها، بدن زنان از سر تا پا میتواند در تحریک لذت جنسی آنها موثر باشد.

 

 عوارض بسیار شدید و خطرناک خود ارضایی:

عوارض بسیار شدید و خطرناک خود ارضایی:

نهال عشق را بارور کنیم!

نهال عشق را بارور کنیم!

فواید رابطه جنسی برای بدن

فواید رابطه جنسی برای بدن

چطور به روابط نامشروع نه بگویید؟

چطور به روابط نامشروع نه بگویید؟

علل سرد مزاجی در زنان!

علل سرد مزاجی در زنان!

بوسيدن همسر فوایدی دارد که عمراً بدانید!

بوسيدن همسر فوایدی دارد که عمراً بدانید!

دیدگاه ها.................