9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
09100973763                         email

سیاست های همسرداری

سیاست های همسرداری

شیوه انتقاد از همسر

heart زمان انتقاد
زمانی انتقاد کنید که همسر ، آمادگی روحی و ذهنی لازم برای شنیدن انتقاد را داشته باشد.

 heartمکان انتقاد
هیچگاه در جمع ، انتقاد ، نکنید.

heart زبان انتقاد
با رویی گشاده و گفتاری دوستانه و لحنی مهربانانه ، انتقاد کنید.

heart انتقاد غیر مستقیم
تا حد ممکن انتقادها را به صورت غیرمستقیم بگویید.

heart میزان انتقاد
انتقادهای پشت سرهم موجب می شود که همسرمان احساس کند ما فردی عیب جو هستیم و فقط به دنبال نقص های او می گردیم.

heart عیب جویی ممنوع
انتقاد به معنای ذرّه بین به دست گرفتن و به دنبال عیبهای همسر گشتن ، نیست.

 

کلیدهای رابطه با خانومتان!

کلیدهای رابطه با خانومتان!

همسران زرنگ

همسران زرنگ

این قوانین را برای همسرتان ارسال کنید

این قوانین را برای همسرتان ارسال کنید

 6 اشتباه بزرگ زنان در رابطه با مردان

6 اشتباه بزرگ زنان در رابطه با مردان

سیاست های رفتاری همسرداري

سیاست های رفتاری همسرداري

توقعات بی جا از همسر

توقعات بی جا از همسر

دیدگاه ها.................