مشاوره دل آرام

شگردهای جذابیتـــــ

#متین_و_موقر

 مراقب امیال و غرایز شخصی خود باشیم : افراد دارای شخصیت مسلط و چیره بر غرایز و امیال، دارای #تسلط بیشتری هستند.

 کسانی که بر میل جنسی، میل غذا خوردن، عواطف و هیجانات خود مسلط هستند، #جذابیت معنوی دارند. تاثیر روانی گذاشته و انرژی مثبت از وجودشان فوران می کند.

کسانی که غریزی و هوی هوسی هستند و مدام در پاسخ به امیال خود به سر می برند و نمی توانند خود را کنترل نمایند و خصوصا به زبان و نگاه خود مسلط نیستند،

هیچگاه به #جذابیتی كه انتظار دارند دست نخواهند یافت و مسلما بدون كسب جذابیت از تاثیرگذاری هم خبری نیست

 

مقالات مرتبط با این مطلب

رمزو رازهای زناشویی موفق قسمت اول

چگونه به دیگران نه بگوییم و قربانی دیگران نشویم!؟

تاثیرات منفی دوستان ناباب روی افراد

راهکارهای که میتواند جلوی قضاوت های بی مورد را بگیرند

تفاوت ترس و اضطراب

باید بدانیم!!!

سیاست های مردانه

ویژگی بیشعورها

زن ها قلب خانه اند