9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
09100973763                         email

شگردهای جذابیتـــــ

شگردهای جذابیتـــــ

#متین_و_موقر

 مراقب امیال و غرایز شخصی خود باشیم : افراد دارای شخصیت مسلط و چیره بر غرایز و امیال، دارای #تسلط بیشتری هستند.

 کسانی که بر میل جنسی، میل غذا خوردن، عواطف و هیجانات خود مسلط هستند، #جذابیت معنوی دارند. تاثیر روانی گذاشته و انرژی مثبت از وجودشان فوران می کند.

کسانی که غریزی و هوی هوسی هستند و مدام در پاسخ به امیال خود به سر می برند و نمی توانند خود را کنترل نمایند و خصوصا به زبان و نگاه خود مسلط نیستند،

هیچگاه به #جذابیتی كه انتظار دارند دست نخواهند یافت و مسلما بدون كسب جذابیت از تاثیرگذاری هم خبری نیست

 

چی کار کنیم که خجالتی نباشیم .

چی کار کنیم که خجالتی نباشیم .

امیل دورکیم و دلایل بدبختی بشر

امیل دورکیم و دلایل بدبختی بشر

داستان پندآموز

داستان پندآموز

فرق بین عشق ودوست داشتن ازدیدگاه دکتر علی شریعتی

فرق بین عشق ودوست داشتن ازدیدگاه دکتر علی شریعتی

سوء تفاهم جنسی

سوء تفاهم جنسی

عزت نفس

عزت نفس

دیدگاه ها.................