9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
email

کلیدهای رابطه با خانومتان!

کلیدهای رابطه با خانومتان!

«متشکرم که با من صبوری.»
«می دونم که کنار اومدن با من همیشه کار ساده ای نیست!»
«برای ...منو ببخش.»
«تو واقعاً برام جذاب هستی.»
«تو رو می خوام.»
«هیکل و اندامت برام خیلی خواستنی و مطلوبه.»
«دوست دارم بعداً با تو مهرورزی کنم.»
«نمی تونم تو رو ندیده بگیرم یا به تو نزدیک نشم.»
«دوست دارم بیشتر با تو باشم.»
«دلم برات تنگ شده»
«بیا همدیگرو در آغوش بگیریم.»
چه بگویید که به یکباره هزار امتیاز بگیرید!
«بیا با هم به خرید برویم.»
«بگذار خونه رو برات تمیز کنم.»
«آیا می خواستی درباره ی چیزی با من حرف بزنی؟»
«بیا تلویزیون رو خاموش کنیم تا در عوض با هم حرف بزنیم.»

 

روشهاي وابسته كردن شوهر

روشهاي وابسته كردن شوهر

آقایون ببینند!

آقایون ببینند!

6 عامل ویران کننده روابط زن وشوهر

6 عامل ویران کننده روابط زن وشوهر

مهارت‌های مقابله با اختلافات زناشویی

مهارت‌های مقابله با اختلافات زناشویی

رفتار با همسر نابارور

رفتار با همسر نابارور

زنها از شوهرشان چه میخواهند؟

زنها از شوهرشان چه میخواهند؟

دیدگاه ها.................