9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
09100973763                         email

کلیدهای رابطه با خانومتان!

کلیدهای رابطه با خانومتان!

«متشکرم که با من صبوری.»
«می دونم که کنار اومدن با من همیشه کار ساده ای نیست!»
«برای ...منو ببخش.»
«تو واقعاً برام جذاب هستی.»
«تو رو می خوام.»
«هیکل و اندامت برام خیلی خواستنی و مطلوبه.»
«دوست دارم بعداً با تو مهرورزی کنم.»
«نمی تونم تو رو ندیده بگیرم یا به تو نزدیک نشم.»
«دوست دارم بیشتر با تو باشم.»
«دلم برات تنگ شده»
«بیا همدیگرو در آغوش بگیریم.»
چه بگویید که به یکباره هزار امتیاز بگیرید!
«بیا با هم به خرید برویم.»
«بگذار خونه رو برات تمیز کنم.»
«آیا می خواستی درباره ی چیزی با من حرف بزنی؟»
«بیا تلویزیون رو خاموش کنیم تا در عوض با هم حرف بزنیم.»

 

علایم جاده زندگی زناشویی

علایم جاده زندگی زناشویی

نقش خود مردان در هوسرانی

نقش خود مردان در هوسرانی

چرا روابط خانوادگی سرد می شود؟

چرا روابط خانوادگی سرد می شود؟

خیانت در زناشویی

خیانت در زناشویی

دوست داشتن واقعی همسر

دوست داشتن واقعی همسر

قابل توجه خانم ها

قابل توجه خانم ها

دیدگاه ها.................