مشاوره دل آرام

کلیدهای رابطه با خانومتان!

«متشکرم که با من صبوری.»
«می دونم که کنار اومدن با من همیشه کار ساده ای نیست!»
«برای ...منو ببخش.»
«تو واقعاً برام جذاب هستی.»
«تو رو می خوام.»
«هیکل و اندامت برام خیلی خواستنی و مطلوبه.»
«دوست دارم بعداً با تو مهرورزی کنم.»
«نمی تونم تو رو ندیده بگیرم یا به تو نزدیک نشم.»
«دوست دارم بیشتر با تو باشم.»
«دلم برات تنگ شده»
«بیا همدیگرو در آغوش بگیریم.»
چه بگویید که به یکباره هزار امتیاز بگیرید!
«بیا با هم به خرید برویم.»
«بگذار خونه رو برات تمیز کنم.»
«آیا می خواستی درباره ی چیزی با من حرف بزنی؟»
«بیا تلویزیون رو خاموش کنیم تا در عوض با هم حرف بزنیم.»

 

مقالات مرتبط با این مطلب

مفید ترین نکاتی که هر زنی باید انجامش بده

سیاست های زنانه قسمت اول

اصولی که مردان در همسر داری باید رعایت کنند!

چرخه ی عاطفی مرد و زن

علایم جاده زندگی زناشویی

زوج ها جوان بخوانند!

5 چیزی که مرد میخواهد شما در رختخواب به او بگوئید

رهايي از خيانت زناشويي

رمزو رازهای زناشویی موفق قسمت دوم