مشاوره دل آرام

خانم جذابـــــ

راه رفتن با ڪفش پاشنه بلند را یاد بگیرید.

ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎﻥ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﯾﺰﯼ ﮐﻨﯿﺪ . ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﻭ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﺩﻗﺖ ﺯﯾﺎﺩ ﺭﺍ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .

 ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎﻥ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ﻭ ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﭼﺎﯼ ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ . ﺯﻣﺎﻥ ﺷﺎﻡ ﺭﺍ ﻃﻮﺭﯼ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﻭﺭ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﺪ .

ﺍﺻﻼً ﺧﻮﺏ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻭﺭﻭﺩ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﭼﺴﺒﯿﺪﻩ ﺑﺎﺷﯿﺪ

 ﻭ ﯾﺎ ﺩﺭ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﯿﺪ

واي من چقدر شكم اوردم...
واي چقدر پوستم خشك شده...
واي و واي...

مردان كلي نگرندو عاشق بانوان داراي اعتماد به نفس بالا ميشوند و انها را ميستايند ،پس مثل يك ملكه رفتار كنيد هميشه اراسته و پاكيزه باشيد ،نقايصي كه به نظرتان مي ايد را در ذهنتان نگه داريد و سر فرصت براي رفع انها اقدام كنيد.

ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ .

 ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .

ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻧﻤﯽﺭﻭﺩ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺩﺳﺘﻪ ﮔﻞ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻭﺭﻭﺩ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎﻥ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﮔﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺣﻮﺍﻝﭘﺮﺳﯽ ﮔﺮﻡ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺍﺳﺖ .

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﯿﻮﻩﺍﯼ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮﻩ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﻀﻮﺭﺵ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪﻩﺍﯾﺪ . ﺑﻪ #ﺳﺮﯾﺎﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪﺗﺎﻥ ﺧﯿﺮﻩ ﻧﻤﺎﻧﯿﺪ . ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﺯ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ

ﻫﻤﺴﺮﺗﺎﻥ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎﯼ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎﺭ ﺳﭙﺮﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺟﺪﯾﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺩﺍﺭﺩ . ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻭﺭﻭﺩ، ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ . ﻣﻌﻤﻮﻻً ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ۲۰ ﺗﺎ ۳۰ ﺩﻗﯿﻘﻪﺍﯼ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ

عطر

یک محصول فوق العاده ضروری!

 یادتان نرود که یک خانم همیشه باید

خوشبو باشد..

 

مقالات مرتبط با این مطلب

چرا نوشتن اهـــــــــــــــــداف اینقدر اهمیت دارد؟

داستان واقعي، حتما بخوانيد

کلیدهای جذابیت

اختلال خواب و راهكارهايی برای خواب راحت

خوشبختی بیشتر با مهریه بالاتر!

پندانه های زیبا

مفهوم خودشیفتگی از دیدگاه فروید

چگونه به دیگران نه بگوییم و قربانی دیگران نشویم!؟

سایت مرکز مشاوره خانواده تلفنی خانه مشاوران ایران