9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
email

نقش خود مردان در هوسرانی

نقش خود مردان در هوسرانی

تغییر ناگهانی جایگاه اجتماعی ـ اقتصادی مرد متأهل می‏تواند وی را به سوی تغییر همسر سوق دهد یا رضایت او را از همسر قانونیش كاهش دهد. در این شرایط اكثراً تأمین نیاز جنسی از راه نامشروع انجام خواهد گرفت.

اما  نقش_زنان در هوسرانی مردان:
١)برخی از بانوان به محض  تولد اولین فرزند  تمام عاطفه و توجه خود را معطوف به فرزند نموده و به نیازها و عواطف همسر خود توجهی ندارند و مرد تشنه محبت را به حال خود رها می‏كنند. آمار طلاق زنان پس از تولد اولین فرزند گویای این حقیقت تلخ است. این شرایط مسلماً می‏تواند مرد را به سوی تقاضاهایی خارج از محدودة مشروع سوق دهد.

٢)عامل دیگر هوسرانی مردان می‌تواند برخی عادتهای بانوان در مسائل ظاهری خود باشد به طوریكه برخی بانوان عادت دارند با لباس و ظاهر بسیار  دل آزار در منزل حاضر شوند، اما در هنگام خروج از خانه، بی‏نهایت به ظاهر، آرایش و لباس خود توجه می‏كنند. از سوی دیگر همسر این نوع زنان در خارج از خانه بانوانی را می‏بیند كه با لوازم مختلف زیبایی چون لنز رنگی، ناخن مصنوعی، ... و ظاهر دلفریب، مرد را مجذوب خود می‏نمایند و مرد دائماً همسر نامرتب خود را با آنها مقایسه می ‏كند كه این قیاس، اساس اختلافات خانوادگی است.

٣)عامل دیگر،  سرد مزاجی زن  است. متأسفانه بعضی از بانوان علیرغم یقین به بیماری خود، درصدد درمان مشكل جنسی و روحی خویش نیستند. زن و مرد باید توجه كنند كه بی‏اعتنایی به نیازهای همسر می‏تواند موجب گرایش به كجرویها و انحرافات و نیز عامل اختلافات و جدایی زوجین باشد.

هوسرانی مرد یا تنبیه همسر از طریق بی‏ توجهی و سردی رفتار می‏تواند فاصله زوجین را بیشتر كرده و بتدریج مرد را به عادت ناپسند تنوع طلبی جنسی سوق دهد و در چنین وضعیتی مرد با دست خویش آشیانه خود را  ویران می ‏نماید.

 

چرخه ی عاطفی مرد و زن

چرخه ی عاطفی مرد و زن

6 عامل ویران کننده روابط زن وشوهر

6 عامل ویران کننده روابط زن وشوهر

خیانت در زناشویی

خیانت در زناشویی

رمزو رازهای زناشویی مادام العمر

رمزو رازهای زناشویی مادام العمر

یک روح هستیم در 2 جسم

یک روح هستیم در 2 جسم

آیا وقتی ازدواج کرده اید خوشحال بودید؟

آیا وقتی ازدواج کرده اید خوشحال بودید؟

دیدگاه ها.................