مشاوره دل آرام

راهکارهایی برای خوشبختی

1 - شناخت کامل از عقاید و سلیقه همدیگر و احترام بدان و تفاهم در مورد عدم سلیقه ها

2 - کلیه کارهای زندگی را فیما بین تقسیم و همدیگر را در تمام امورات درک می کنند.

3 - نسبت به همدیگر لجوج و کینه توزی نکرده و ایثار وگذشت از خطاهای احتمالی را در اولویت قرار داده و از انجام کارهائی که باعث دلسردی گردداجتناب و اگر فیما بین سردی اتفاق افتد بلافاصله بهر نحو ممکن تلاش در از بین بردن آن نموده و تا موفقیت زندگی حتی با اظهار ندامت که در حقیقت شجاعت است از پای نمی نشینند.

4 - نقطه قوت هم را هر چه زودتر پیدا نموده و به نقطه منفی از روی ایثار توجهی ندارند و از تخریب نمودن همدیگر اجتناب و در هر زمان و مکان در حضور و غیاب هم به یکدیگر شخصیت داده و همیشه ثابت می کنندکه با عقیده و شخصیت هم از روی احترام می نگرند.

5 - سعی نموده که نقطه های ضعف خود را به جهت اصلاح خود و فداکاری از بین برده و تمام بدبینی های احتمالی را تبدیل به خوشبینی نموده و یاس و ناامیدی را به امید تبدیل نموده وبه هم قوت قلب داده و همدیگر را از هر کس دیگر نزدیکتر به هم ببینند.

6 - سعی در مسلط شدن بهم نداشته و به وظایف خود عمل نموده و بار همدیگر را بدوش میکشند چون معتقداند که یک روح در دو جسم هستند.

7 - همدیگر را درهمه شرایط بهترین یار و یاور مشاور و دلسوز ترین فرد برای خود دانسته و می دانند.

8 - در هیچ حالتی در حظور و غیاب کار و حرفی که باعث ناراحتی گردد اجتناب می نمایند و در صورت شنیدن بدگوئی از هرکس حدالامکان دفاع یا بعنوان اعتراض محل را ترک می نمایند.

 

مقالات مرتبط با این مطلب

راههای مقابله با افسردگی

خانوم ها درد را بهتر تحمل می کنند!

تفاوت های دلبستگی و وابستگی

شگردهای جذابیتـــــ

کلیدهای جذابیت

نکات جالب روانشناسی

تاثیرات منفی دوستان ناباب روی افراد

چگونه با همسرمان در رابطه با مسائل جنسی دلخواهمان صحبت کنیم

چرا نوشتن اهـــــــــــــــــداف اینقدر اهمیت دارد؟