9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
email

راهکارهایی برای خوشبختی

راهکارهایی برای خوشبختی

1 - شناخت کامل از عقاید و سلیقه همدیگر و احترام بدان و تفاهم در مورد عدم سلیقه ها

2 - کلیه کارهای زندگی را فیما بین تقسیم و همدیگر را در تمام امورات درک می کنند.

3 - نسبت به همدیگر لجوج و کینه توزی نکرده و ایثار وگذشت از خطاهای احتمالی را در اولویت قرار داده و از انجام کارهائی که باعث دلسردی گردداجتناب و اگر فیما بین سردی اتفاق افتد بلافاصله بهر نحو ممکن تلاش در از بین بردن آن نموده و تا موفقیت زندگی حتی با اظهار ندامت که در حقیقت شجاعت است از پای نمی نشینند.

4 - نقطه قوت هم را هر چه زودتر پیدا نموده و به نقطه منفی از روی ایثار توجهی ندارند و از تخریب نمودن همدیگر اجتناب و در هر زمان و مکان در حضور و غیاب هم به یکدیگر شخصیت داده و همیشه ثابت می کنندکه با عقیده و شخصیت هم از روی احترام می نگرند.

5 - سعی نموده که نقطه های ضعف خود را به جهت اصلاح خود و فداکاری از بین برده و تمام بدبینی های احتمالی را تبدیل به خوشبینی نموده و یاس و ناامیدی را به امید تبدیل نموده وبه هم قوت قلب داده و همدیگر را از هر کس دیگر نزدیکتر به هم ببینند.

6 - سعی در مسلط شدن بهم نداشته و به وظایف خود عمل نموده و بار همدیگر را بدوش میکشند چون معتقداند که یک روح در دو جسم هستند.

7 - همدیگر را درهمه شرایط بهترین یار و یاور مشاور و دلسوز ترین فرد برای خود دانسته و می دانند.

8 - در هیچ حالتی در حظور و غیاب کار و حرفی که باعث ناراحتی گردد اجتناب می نمایند و در صورت شنیدن بدگوئی از هرکس حدالامکان دفاع یا بعنوان اعتراض محل را ترک می نمایند.

 

راهی جالب برای کنار آمدن با خاطرات بد

راهی جالب برای کنار آمدن با خاطرات بد

بیایید با باورهاى سمى خداحافظى كنيم

بیایید با باورهاى سمى خداحافظى كنيم

چگونه با همسرمان در رابطه با مسائل جنسی دلخواهمان صحبت کنیم

چگونه با همسرمان در رابطه با مسائل جنسی دلخواهمان صحبت کنیم

15 نوع عشق ثابت شده

15 نوع عشق ثابت شده

چی کار کنیم که خجالتی نباشیم .

چی کار کنیم که خجالتی نباشیم .

برای کنترل استرس و نگرانی خود چکار کنیم؟

برای کنترل استرس و نگرانی خود چکار کنیم؟

دیدگاه ها.................

vb می گه....

ffd

avatar