مشاوره دل آرام

مهر طلبي

#دكتر_فرهنگ_هولاكويي

مهرورز هستید یا مهرطلب؟

پدر و مادر با عشق دادن به فرزندشان ميتوانند چشمه عشق را براي هميشه در فرزندشان به وجود بياورد و فرزندش "محتاج" محبت نخواهد بود بلكه مشتاق محبت خواهد بود.

ادم مهربان:
در رابطه با ديگران خودم را خوب ميدانم و شما را خوب ميدانم. من خواستني هستم و شما خواستني هستيد. بيش از ٧٠ درصد مردم امريكا فكر ميكنند خوب نيستند. پس ميريم دنبال پول، جراحي زيبايي يا چاپلوسي و مهرطلبي يا كارهاي ديگر تا خوب به نظر بيام.
پس وقتي من خودم را دوست داشته باشم كار خوب ميكنم از انجام ان كار لذت ميبرم و با ان رشد ميكنم مثل محبت به ديگران.
پس وقتي به شما لطف ميكنم نه انتظار تشكر دارم نه منتي ميگذارم نه در اين دنيا يا دنياي ديگر انتظار پاداش ندارم چون من با رشدي كه كردم پاداش خود را گرفتم.

اگر مهربان نيستيم سه اتفاق ميافتد:

مهرطلبي: من محتاج محبتم پس تمام مدت ميخوام به همه ثابت كنم خوبم پس مرا دوست داشته باشيد پس من خودم را قرباني ميكنم تا مرا دوست بدارند.

خودخواهي: خودم را در ظاهر بزرگ و بي نياز نشان ميدهم اما در باطن رنج ميبرم و رنج ميدهم.

عزلت طلب: از ديگران جدا ميشوم تا آسيب نبينم.

 

مقالات مرتبط با این مطلب

كسی که دوستش دارم بخاطر یکی دیگه ترکم کرده

غلبه بر ترس و هراس های بی دلیل

مفهوم خودشیفتگی از دیدگاه فروید

چرا برخی از ما چيزى را انتخاب مى كنيم كه مايه درد و رنج ماست؟!

کمک به فرد معتاد ( ویژه خانواده)

اشتباه های جبران ناپذیر خانوم ها

چای مناسب برای هر گروه خونی چیست؟

"سندرم اخي پسرم"

باورها و قواعد ذهني مخرب