9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
09100973763                         email

مهر طلبي

مهر طلبي

#دكتر_فرهنگ_هولاكويي

مهرورز هستید یا مهرطلب؟

پدر و مادر با عشق دادن به فرزندشان ميتوانند چشمه عشق را براي هميشه در فرزندشان به وجود بياورد و فرزندش "محتاج" محبت نخواهد بود بلكه مشتاق محبت خواهد بود.

ادم مهربان:
در رابطه با ديگران خودم را خوب ميدانم و شما را خوب ميدانم. من خواستني هستم و شما خواستني هستيد. بيش از ٧٠ درصد مردم امريكا فكر ميكنند خوب نيستند. پس ميريم دنبال پول، جراحي زيبايي يا چاپلوسي و مهرطلبي يا كارهاي ديگر تا خوب به نظر بيام.
پس وقتي من خودم را دوست داشته باشم كار خوب ميكنم از انجام ان كار لذت ميبرم و با ان رشد ميكنم مثل محبت به ديگران.
پس وقتي به شما لطف ميكنم نه انتظار تشكر دارم نه منتي ميگذارم نه در اين دنيا يا دنياي ديگر انتظار پاداش ندارم چون من با رشدي كه كردم پاداش خود را گرفتم.

اگر مهربان نيستيم سه اتفاق ميافتد:

مهرطلبي: من محتاج محبتم پس تمام مدت ميخوام به همه ثابت كنم خوبم پس مرا دوست داشته باشيد پس من خودم را قرباني ميكنم تا مرا دوست بدارند.

خودخواهي: خودم را در ظاهر بزرگ و بي نياز نشان ميدهم اما در باطن رنج ميبرم و رنج ميدهم.

عزلت طلب: از ديگران جدا ميشوم تا آسيب نبينم.

 

 آموزش عشوه گری برای خانمها

آموزش عشوه گری برای خانمها

خانوم عزیز!!!

خانوم عزیز!!!

دیگران را ببخشید…

دیگران را ببخشید…

رمزو رازهای زناشویی موفق قسمت اول

رمزو رازهای زناشویی موفق قسمت اول

نکات طلایی برای شاد بودن

نکات طلایی برای شاد بودن

عزت نفس

عزت نفس

دیدگاه ها.................