مشاوره دل آرام

زوج درماني

عادتهای مخرب در زندگی زناشویی کدامند؟ عادتهای سالم در زندگی مشترک کدامند؟

«ویلیام گلاسر» از روان شناسان معروف جهان، در کتاب ازدواج بدون شکست مي گويد:
هفت عادت مخرب وجود دارد که در دراز مدت زندگي هاي مشترک را از بين مي برد:

١- عيب جويي   ٢- سرزنش کردن
٣- نق زدن       4- شکوه و گلايه
۵- تهديد          ۶- تنبيه
٧- دادن حق حساب يا باج براي تحت کنترل در آوردن ديگري.

در مقابل هفت عادت مهرورزي را بايد

جايگزين رفتار هايمان سازيم:
١-گوش سپردن    ٢- حمايت
٣- تشويق           ۴- احترام
5- اعتماد            ۶- پذيرش
٧- گفتگوي هميشگي بر سر اختلافات

مقالات مرتبط با این مطلب

برای جداشدن از همسر عجله نکنید.

دلیـل ارتبــــاط زنان متــــاهل با پســــران مجــــرد

8 خصوصیت زوجھای خوشبخت

برای عاشق شدن همسرتون نسبت به شما

خیانت یعنی:

برای مدیریت دعواهای خانوادگی چکار کنیم؟

وقتی شوهرمون عصبانی شد چکار کنیم؟

آگاهی نسبت به خیانت زناشویی

سیاست های زنانه قسمت اول