9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
09100973763                         email

سیاست های رفتاری همسرداري

سیاست های رفتاری همسرداري

 #خشونت
خشونت عليه زنان هميشه يک چشم کبود و دندان شکسته و دماغ خونی نيست...

خشونت اضطرابی است که در جان زن است که فکر ميکند بايد لاغرتر باشد چاق تر باشد
زيباتر باشد
خوشحال تر باشد
سنگين تر باشد
خانه دار تر باشد
عاقل تر باشد ...
خشونت آن چيزي است که زن نيست و فکر ميکند بايد باشد
خشونت آن نقابي است که زن به صورتش ميزند تا خودش نباشد تا برای مرد کافی باشد ...

 

حرف هايی که ترجیحا نبايد به مرد گفت :  

حرف هايی که ترجیحا نبايد به مرد گفت :  

هیچ وقت با خانوما بحث نکنید!

هیچ وقت با خانوما بحث نکنید!

چی کار کنیم که برا همسرمون دوست داشتنی باشیم !

چی کار کنیم که برا همسرمون دوست داشتنی باشیم !

6 عامل ویران کننده روابط زن وشوهر

6 عامل ویران کننده روابط زن وشوهر

علایم جاده زندگی زناشویی

علایم جاده زندگی زناشویی

رمزو رازهای زناشویی مادام العمر

رمزو رازهای زناشویی مادام العمر

دیدگاه ها.................