9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
email

سیاست های رفتاری همسرداري

سیاست های رفتاری همسرداري

 #خشونت
خشونت عليه زنان هميشه يک چشم کبود و دندان شکسته و دماغ خونی نيست...

خشونت اضطرابی است که در جان زن است که فکر ميکند بايد لاغرتر باشد چاق تر باشد
زيباتر باشد
خوشحال تر باشد
سنگين تر باشد
خانه دار تر باشد
عاقل تر باشد ...
خشونت آن چيزي است که زن نيست و فکر ميکند بايد باشد
خشونت آن نقابي است که زن به صورتش ميزند تا خودش نباشد تا برای مرد کافی باشد ...

 

طلاق خوب یا طلاق بد!

طلاق خوب یا طلاق بد!

دوست داشتن واقعی همسر

دوست داشتن واقعی همسر

سیاست های رفتاری همسرداري

سیاست های رفتاری همسرداري

این قوانین را برای همسرتان ارسال کنید

این قوانین را برای همسرتان ارسال کنید

همسرتان را آنگونه که هست بپذیرید!

همسرتان را آنگونه که هست بپذیرید!

چی کار کنیم که برا همسرمون دوست داشتنی باشیم !

چی کار کنیم که برا همسرمون دوست داشتنی باشیم !

دیدگاه ها.................