9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
09100973763                         email

شخصیت کاریزماتیک چیست؟

شخصیت کاریزماتیک چیست؟

افرادی كه انرژى مثبت دارند،
اغلب مهربان و با عاطفه هستند،
 به زمين و زمان مهربانی مي كنند،
غصه دارند اما آن را قصه نمی كنند تا خُلق مردم را تنگ نکنند،
اغلب افرادى خوش خُلقند،
دنبال نقاط مثبت هستند،
در برابر نا ملايمات زندگی خم به ابرو نمی آورند.
اين افراد در بلند مدت يك نيرویی بدست می آورند كه از همه لحاظ مورد قبول اطرافيان هستند و به قول روانشناسان "شخصیت كاريزماتیک" دارند.
کاریزماتیک باشید، پر از ديد مثبت!

 

آیا میدانید!!!

آیا میدانید!!!

به خاطر خودت می گم!

به خاطر خودت می گم!

اصالت ذاتی بهتر است یا تربیت خانوادگی؟

اصالت ذاتی بهتر است یا تربیت خانوادگی؟

باورهاي منطقي را جايگزين باورهاي غير منطقي كنيد!

باورهاي منطقي را جايگزين باورهاي غير منطقي كنيد!

عشق و عاشقی‌های نوجوانانه

عشق و عاشقی‌های نوجوانانه

روانشناسی

روانشناسی

دیدگاه ها.................