9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
email

شخصیت کاریزماتیک چیست؟

شخصیت کاریزماتیک چیست؟

افرادی كه انرژى مثبت دارند،
اغلب مهربان و با عاطفه هستند،
 به زمين و زمان مهربانی مي كنند،
غصه دارند اما آن را قصه نمی كنند تا خُلق مردم را تنگ نکنند،
اغلب افرادى خوش خُلقند،
دنبال نقاط مثبت هستند،
در برابر نا ملايمات زندگی خم به ابرو نمی آورند.
اين افراد در بلند مدت يك نيرویی بدست می آورند كه از همه لحاظ مورد قبول اطرافيان هستند و به قول روانشناسان "شخصیت كاريزماتیک" دارند.
کاریزماتیک باشید، پر از ديد مثبت!

 

سایت مرکز مشاوره خانواده تلفنی خانه مشاوران ایران

سایت مرکز مشاوره خانواده تلفنی خانه مشاوران ایران

ترس از تنهایی

ترس از تنهایی

تکنیکی در رفع استرس وجود دارد

تکنیکی در رفع استرس وجود دارد

دزدی بانک

دزدی بانک

راه های کاهش استرس

راه های کاهش استرس

نکات طلایی برای شاد بودن

نکات طلایی برای شاد بودن

دیدگاه ها.................