9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
email

راهی جالب برای کنار آمدن با خاطرات بد

راهی جالب برای کنار آمدن با خاطرات بد

به هنگام به یاد آمدن خاطرات بد، به جای احساسمان به آن‌ خاطره، روی جزئیات فیزیکی‌ اتفاق تمرکز کنیم.

به یاد آمدن خاطرات بد، منجر به احساساتی‌ می شود که تحمل آن مشکل است. تحقیق جدیدی، روشی‌ جدید برای مقابله با اثر عذاب آور این نوع خاطرات یافته است. به جای احساس، به جزئیات فیزیکی‌ زمان خاطره فکر کنیم، مثل اینکه در آن زمان چه لباسی پوشیده بودیم، هوا چه طور بود، چه کسانی آنجا بودند و … .

در این مطالعه از افراد خواسته شده است بهترین و بدترین خاطرهٔ خود را به یاد بیاورند، چند هفته بعد از همین افراد خواسته شده که حین انجام fMRI مغزی، به احساسشان به خاطرهٔ بد یا به جزئیات فیزیکی‌ زمان خاطره فکر کنند.

نتایج تصویر برداری مغزی نشان می دهد که به هنگام فکر کردن به جزئیات فیزیکی خاطره بد، علاوه بر نواحی مغزی دخیل در عواطف، نواحی از مغز که در کنترل عواطف دخیلند نیز به طور همزمان فعال شده و اثرات عاطفی خاطره را کمتر می کنند، همچنین ممکن است در جزئیات دیگر خاطره، مواردی از خاطرات با بار مثبت عاطفی هم باشند که به کاهش بیشتر اثرات خاطره بد کمک نماید.

محققین امیدوارند این روش بتواند به کنار آمدن بهتر با خاطرات بد در افراد افسرده یا مبتلا به PTSD (اختلال استرس پس از صانحه)کمک کند.

 

اختلاف نظر افراد

اختلاف نظر افراد

مهر طلبي

مهر طلبي

تنش ها و رابطه آن با سلامت روان

تنش ها و رابطه آن با سلامت روان

چگونه بدون اضطراب به هدفمان برسيم

چگونه بدون اضطراب به هدفمان برسيم

داستان کوتاه

داستان کوتاه

آداب معاشرت

آداب معاشرت

دیدگاه ها.................