9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
09100973763                         email

باجگيري عاطفی

باجگيري عاطفی

افرادی که همواره ما را وادار به تسلیم می کنند، استثمارگران ماهری هستند که هر زمان به خواسته هایشان می رسند، خودشان را به ما کاملا نزدیک می کنند، و اگر به خواسته هایشان نرسند دست به تهدید می زنند و یا ما را زیر بار سنگینی از گناه، مدفون می کنند.

به نظر می رسد چنین افرادی برای استثمار ما برنامه ریزی کرده اند، حال آن که در اغلب موارد از اعمال خود ناآگاهند...!

ما به خود می گوییم:
"من از روی احساس قضاوت می کنم، و او از روی عقل." و یا "خب، او منطق متفاوتی دارد."
اما واقعیت این است که منبع اختلافات ما در روش های ارتباطی مان نیست، بلکه یکی از دو نفر، راه خود را به قیمت سرکوب کردن خواسته های طرف دیگر طی می کند.

این خیلی بیشتر از عدم تفاهمی ساده است، این جنگ قدرت است.

 

سیاست های مردانه

سیاست های مردانه

تکنیکی در رفع استرس وجود دارد

تکنیکی در رفع استرس وجود دارد

كسي که دوستش دارم بخاطر یکی دیگه ترکم کرده

كسي که دوستش دارم بخاطر یکی دیگه ترکم کرده

اجازه ندهید!!!

اجازه ندهید!!!

غلبه بر ترس و هراس های بی دلیل

غلبه بر ترس و هراس های بی دلیل

آداب معاشرت

آداب معاشرت

دیدگاه ها.................