9092301539       تهران

9099070354 شهرستان

email

سلامتی

سلامتی

‌‌جذب سلامتی

اگر بیمار هستید و همه فکر و ذهن خود را بر آن متمرکز کرده اید و راجع به آن با همه حرف می زنید بدانید که برای خود سلول های بیمار بیشتری را خلق می کنید. به جای این، تجسم کنید که بدنی سالم و ایده ال دارید، اجازه دهید دکتر مراقب بیماری شما باشد.


یکی از کارهایی که مردم هنگام بروز بیماری انجام می دهند این است که پیوسته راجع به بیماری شان حرف می زنند. علت این امر آن است که دایم به بیماری خود می اندیشند و در نتیجه افکار خود را به کلمات تبدیل می کنند.


اگر ناخوش احوال هستید راجع به آن حرف نزنید چون در غیر اینصورت حالتان بدتر می شود. باید بدانید که افکارتان مسول بیماری تان هستند. پیش خود تکرار کنید: "من حالم خوب است و احساس خوبی دارم" و حال و احساس خوب را در وجود خود احساس کنید.

 

دزدان انرژي رواني

دزدان انرژي رواني

در حضور هفت گروه هفت کار رو مخفی انجام نده تا سعادتمند گردی

در حضور هفت گروه هفت کار رو مخفی انجام نده تا سعادتمند گردی

چای مناسب برای هر گروه خونی چیست؟

چای مناسب برای هر گروه خونی چیست؟

دلایل کم رویی

دلایل کم رویی

تعریف عزت نفس

تعریف عزت نفس

راهی جالب برای کنار آمدن با خاطرات بد

راهی جالب برای کنار آمدن با خاطرات بد

دیدگاه ها.................