9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
09100973763                         email

دروغ گویی کودکان

دروغ گویی کودکان

بیشتر والدین در مقطعی از زمان با دروغ گویی کودکان مواجه می شوند و گاهاً والدین برخوردهای متفاوتی در این مورد دارند . روانشناسان دروغ های کودکان را به هفت دسته تقسیم می کنند :

1.      دروغ بازی : که در آن کودک حوادث تخیلی را به دیگران می باوراند . مثلاً تحت تأثیر فیلم و یا داستانی که شنیده شروع به تعریف یک داستان دروغی می کند .

2.      دروغ مبهم : این نوع دروغ از ناتوانی کودک در گزارش دقیق جزئیات ناشی می شود . مثلاً شروع به تعریف اتفاقی که افتاده می کند اما برخی گزارشات با دروغ همراه است .

3.      دروغ پوچ : در این حالت کودک برای جلب توجه دیگران شروع به دروغ گفتن می کند .

4.      دروغ انتقام جویانه : این نوع دروغ از نفرت کودک ناشی می شود . مثلاً برای انتقام از خواهرش وقتی پدرش می آید ماجرایی را به دروغ بر علیه خواهر به پدر می گوید .

5.      ترس از محدود شدن و یا تنبیه باعث می شود که کودک دروغ بگوید . مثلاً از ترس تنبیه ، شکستن ظرف را به گردن خواهرش می اندازد .

6.      دروغ خودخواهانه : دروغی حساب شده است که برای گول زدن دیگران استفاده می شود تا کودک آنچه را می خواهد بدست آورد .

7.      دروغ وفادارانه : به منظور حفظ و مراقبت از یک دوست دروغ می گوید . مثلاً شکستن ظرف را به گردن می گیرد تا خواهرش تنبیه نشود .

علل دروغ گویی

-         در مورد کودکان کم سن و سال ، دروغ گویی بیشتر جنبه خیال بافی و رویا دارد . بهتر است جدی گرفته نشود .

-         آموزش نادرست خانواده و تقلید از دیگران می تواند علت دروغ گویی باشد .

-         مورد بی مهری قرار گرفتن و در نتیجه برای جلب توجه دیگران .

-         هنگامی که کودک در محیط ناآرامی قرار می گیرد .

-         هنگامی که کودک زیاد سرزنش می شود .

-         وقتی اعتماد خودشان را به اطرافیان از دست می دهند .

-         برای اجتناب از موقعیتی که برای او ناراحت کننده است .

راهکارهایی برای جلوگیری از دروغ گویی کودکان

1.      علت دروغ گویی را شناسایی کنیم .

2.      علت تنبیه ها را برای کودک توضیح دهیم .

3.      راستگویی کودک را تحسین و تشویق کنیم .

4.      انتظارات را از کودک خود تعدیل نماییم .

5.      از سرزنش زیاد پرهیز کنیم .

6.      الگوی مناسبی برای کودک خود باشیم .

  سرور بدیعیان

نباید های درک احساس

نباید های درک احساس

کودکان چگونه احساسات خود را در جلسات بازی درمانی بروز می دهند؟

کودکان چگونه احساسات خود را در جلسات بازی درمانی بروز می دهند؟

پیش بینی نکنید

پیش بینی نکنید

‌ارتعاش با کودکان

‌ارتعاش با کودکان

ارتباط خوب با کودک

ارتباط خوب با کودک

بازی هایی برای کاهش هراس اجتماعی و رفع خجالت و کمرویی کودکان

بازی هایی برای کاهش هراس اجتماعی و رفع خجالت و کمرویی کودکان

دیدگاه ها.................