9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
email

راهکارهای که میتواند جلوی قضاوت های بی مورد را بگیرند

راهکارهای که میتواند جلوی قضاوت های بی مورد را بگیرند

همه ی ما در زندگی به طور خواسته یا ناخواسته درباره دیگران زود قضاوت می کنیم همیشه زود قضاوت کردن میتواند زندگی یک فرد را مختل کند و در نتیجه عواقب خیلی بدی در انتظار خواهد بود در ادامه به برخی از راهکارهایی که میتواند جلوی قضاوت های بی جا ما را بگیرند صحبت می کنیم.

1.خود را جای دیگران قرار دهید

هر کس برای خود زندگی می کند روش های زندگی کردن با هم متفاوتند تا در موقعیت دیگران قرار نگرفتید در موردشان زود قضاوت نکنید

اگر در موقعیت دیگران قرار نگرفته اید هرگز در مورد آنها قضاوت نکنید زیرا ممکن است شما هم روزی در همین موقعیت قرار بگیرید و دیگران در مورد شما قضاوت کنند و آن وقت واکنش منفی از خود نشان دهید سعی کنید به جای قضاوت کردن به دیگران کمک کنید.

2. برای ترک همچین عادتی هدفی را دنبال کنید

اگر کسی هستید مداوم دیگران را قضاوت می کنید این عادت را ترک کنید شما اگر تلاش کنید میتوانید بر عادت های بد خود غلبه کنید.پس بهتر است برای ترک این عادت خود را با فعالیت های بهتر سرگرم کنید در این صورت وقتی برای زود قضاوت کردن دیگران ندارید.

3.دلسوزی به دیگران را فراموش نکنید

ترحم نشانه ضعف نیست بلکه رفتار بسیار خوبی است وقتی شما به کسی ترحم می کنید یعنی دوست دارید به آن شخص کمک کنید با دلسوزی دیگر قید زود قضاوت کردن دیگران را میزنید

با قضاوت کردن هم خود و هم دیگران را آزار می دهید اگر میخواهید این عادت زشت را از خود دور کنید باید نکاتی را که بیان کردیم را رعایت کنید با ترک کردن این عادت زندگیتان بهتر خواهد شد.

4.دیگران را ببخشید

قضاوت نکردن دیگران کار بسیار سختی استاگر بخواهیم در مورد دیگران زود قضاوت کنیم قطعا دوستانمان از ما دور می شوند و ما از آنها کینه بدل می گیریم درست است نمیتوانیم براحتی دیگران را ببخشیم اما بخشیدن بهترین کاری است که باعث می شود ما دست از زود قضاوت کردن برداریم.

نویسنده سرور بدیعیان

پندانه های زیبا

پندانه های زیبا

ﺳﻮﺍﺩ ﺭﺍﺑﻄﻪ چیست؟

ﺳﻮﺍﺩ ﺭﺍﺑﻄﻪ چیست؟

مهر طلبي

مهر طلبي

راههای افزایش حافظه

راههای افزایش حافظه

داستان پندآموز

داستان پندآموز

مفهوم خودشیفتگی از دیدگاه فروید

مفهوم خودشیفتگی از دیدگاه فروید

دیدگاه ها.................