9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
email

چرا زن ها از جمله من هم همینطور بیزارند؟

چرا زن ها از جمله من هم همینطور بیزارند؟

ما زن ها به شما می گوییم:«دوستت دارم.»
و شما می گویید «من هم همین طور»
می گوییم:«خیلی خوشحالم تونستیم درباره آن موضوع با هم صحبت کنیم.»
شما می گویید: «من هم همین طور»

استفاده از این عبارت درست مانند این است که پس مانده های شخص دیگری را بخورید.از دو حالت خارج نیست!
 یا به لحاظ گفتاری ـ کلامی تنبل هستید وحوصله ندارید همان فکر یا احساس را تمام و کمال دوباره ابراز و بیان کنید
 یا اینکه عمداً دوست ندارید آن را بر زبان بیاورید و اعتقادی هم به آن ندارید. «من هم همین طور» مثل یک نصفه «دوستت دارم» به حساب می آید. در هر حال این عبارت این احساس را به ما می دهد که در حق ما اجحاف شده است.

 

با حسادت های عاشقانه چه کنیم

با حسادت های عاشقانه چه کنیم

جعبه ی زندگی

جعبه ی زندگی

سیاست های زنانه قسمت دوم

سیاست های زنانه قسمت دوم

دوست داشتن واقعی همسر

دوست داشتن واقعی همسر

همسرداری

همسرداری

همسرتان را آنگونه که هست بپذیرید!

همسرتان را آنگونه که هست بپذیرید!

دیدگاه ها.................