9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
09100973763                         email

هیچ وقت با خانوما بحث نکنید!

هیچ وقت با خانوما بحث نکنید!

enlightenedسوال: چرا آقایان موقع غذا خوردن حرف نمیزنند ولی خانم ها حرف میزنند ؟
- جواب مرد: چون مردها مودب تر هستند
- جواب زن : چون مردها کم هوش هستند و در آن واحد نمیتوانند دو کار رو باهم انجام بدهند.

enlightenedسوال: چرا خانم ها  دو برابر مردها حرف میزنند؟
جواب مرد: چون کم حرفی نشانه خرد است.
جواب زن: چون زنها باید هر چیزی را دوبار تکرار کنند تا مردها متوجه شوند

enlightenedسوال: چرا خدا ابتدا مرد را آفرید بعد زن را ؟
جواب مرد: چون مرد بهتر از زن است.
جواب زن: چون اول خدا میخواست تمرین کند که بعداً یک چیز بهتر بیافریند.

enlightenedسوال: چرا مغز مردها کمی سنگین تر از مغز زنهاست؟
جواب مرد: چون مردها چیزای زیادی میدانند و تجربیاتشان بیشتر است.
جواب زن: به همان  دلیلی که CPU های قدیمی حجم بیشتر و کارایی کمتری داشتند.

enlightenedسوال: چرا  مرد را قیّم و سرپرست زن میدانند؟
جواب مرد: چون زنها موجودات ضعیفی هستند.
جواب زن: چون مردها قبل از ازدواج تو سری خور مادرشون هستند و خیلی ظلمه که بعد از ازدواج هم  همونجوری بمونند.

enlightenedسوال: چرا بیشتر دانشمندان در دنیا مرد هستند؟
جواب مرد: چون درک و فهم مردها از دنیای اطرافشان بیشتر است.
جواب زن: چون زنها بیشتر وقتشان را صرف تربیت و پرورش همان دانشمندان میشود.

نتیجه اخلاقی: هیچ وقت با یه زن کل کل نکنیدlaugh

 

همسرتان را آنگونه که هست بپذیرید!

همسرتان را آنگونه که هست بپذیرید!

8 خصوصیت  زوجھای خوشبخت

8 خصوصیت زوجھای خوشبخت

رهايي از خيانت زناشويي

رهايي از خيانت زناشويي

مهارت هاي كلامي زوجين

مهارت هاي كلامي زوجين

حمایت یا دخالت، مساله این است!

حمایت یا دخالت، مساله این است!

با حسادت های عاشقانه چه کنیم

با حسادت های عاشقانه چه کنیم

دیدگاه ها.................