9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
09100973763                         email

تست شخصیت شناسی

تست شخصیت شناسی

تست شخصیت شناسی
در اولین نگاه به تصویر چی دیدین؟

صورت دختر
دو تا اسب
پرندگان

دوتا اسب یا صورت دختر یا پرندگان

صورت دختر:اگر چشم شما بیشتر میتواند چهره دختر را ببیند: شما فرد آرام و لطیفی هستید .

تصویر دو اسب : ولی اگر چشم شما روی تصویر دو تا اسب است: شمافردی هستین رمانتیک و عاشق پیشه - به شدت احساسی و پایبند به روابط عاطفی

اگر در ابتدا پرندگان را مشاهده کردین: فردی هستین متکی به خود، منطقی و کمتر تابع احساسات - کمی مغرور هستین اما سعی می کنید بروز ندهید.

تست شخصیت شناسی

تست شخصیت شناسی

مشاوره تلفنی

مشاوره تلفنی

 تست روانشناسی : چه نقابی به چهره دارید؟

تست روانشناسی : چه نقابی به چهره دارید؟

مشاوره تحصیلی و شغلی

مشاوره تحصیلی و شغلی

برخورد کردن با توانایی های شناختی جدید نوجوانان

برخورد کردن با توانایی های شناختی جدید نوجوانان

دقیق ترین تست شخصیت شناسی برای بیان خصوصیات شما

دقیق ترین تست شخصیت شناسی برای بیان خصوصیات شما

دیدگاه ها.................