مشاوره دل آرام

تست شخصیت شناسی

تست شخصیت شناسی
در اولین نگاه به تصویر چی دیدین؟

صورت دختر
دو تا اسب
پرندگان

دوتا اسب یا صورت دختر یا پرندگان

صورت دختر:اگر چشم شما بیشتر میتواند چهره دختر را ببیند: شما فرد آرام و لطیفی هستید .

تصویر دو اسب : ولی اگر چشم شما روی تصویر دو تا اسب است: شمافردی هستین رمانتیک و عاشق پیشه - به شدت احساسی و پایبند به روابط عاطفی

اگر در ابتدا پرندگان را مشاهده کردین: فردی هستین متکی به خود، منطقی و کمتر تابع احساسات - کمی مغرور هستین اما سعی می کنید بروز ندهید.

مقالات مرتبط با این مطلب

مشاوره اختلالات روانی و جنسی

مشاوره تلفنی ازدواج

شخصیت شناسی از روی رنگ لباس

تست شخصیت شناسی

تست روانشناسی : چه نقابی به چهره دارید؟

مشاوره تلفنی خانواده

تست روانشناسی تصویری

مشاوره تحصیلی و شغلی

مشاوره تلفنی