9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
email

تست شخصیت شناسی

تست شخصیت شناسی

تست شخصیت شناسی
در اولین نگاه به تصویر چی دیدین؟

صورت دختر
دو تا اسب
پرندگان

دوتا اسب یا صورت دختر یا پرندگان

صورت دختر:اگر چشم شما بیشتر میتواند چهره دختر را ببیند: شما فرد آرام و لطیفی هستید .

تصویر دو اسب : ولی اگر چشم شما روی تصویر دو تا اسب است: شمافردی هستین رمانتیک و عاشق پیشه - به شدت احساسی و پایبند به روابط عاطفی

اگر در ابتدا پرندگان را مشاهده کردین: فردی هستین متکی به خود، منطقی و کمتر تابع احساسات - کمی مغرور هستین اما سعی می کنید بروز ندهید.

مشاوره تلفنی خانواده

مشاوره تلفنی خانواده

مشاوره تلفنی ازدواج

مشاوره تلفنی ازدواج

شخصیت شناسی از روی رنگ لباس

شخصیت شناسی از روی رنگ لباس

تست روانشناسی تصویری

تست روانشناسی تصویری

دقیق ترین تست شخصیت شناسی برای بیان خصوصیات شما

دقیق ترین تست شخصیت شناسی برای بیان خصوصیات شما

 تست روانشناسی : چه نقابی به چهره دارید؟

تست روانشناسی : چه نقابی به چهره دارید؟

دیدگاه ها.................