9092301539               تهران
9099070354         شهرستان
09100973759 مشاوره رایگان
email

همسرداری

همسرداری

برای کشتن یک زن نیازی نیست
فریاد بزنی , ترکش کنی , رویاهایش را بدزدی یا به او خیانت کنی
heart
برای کشتن یک زن کافیست
وقتی برای تو پیرهن زیبا می پوشد
فراموش کنی بگویی :
" چه زیبا شده ای بانو "
heart
آنگاه تکه ای از زیبایی زن می افتد و کمی از قلبش می ریزد
و اگر فقط چندبار دیگر به همین راحتی از نگاه تو بیفتد
تمام او می شکند
heart
و یک روز صبح زنی را میبینی که روحش به مقصد تنهایی
خانه ی تو را ترک کرده
heart
اما خودش مشغول چیدن میز صبحانه توست
و تو محکومی
با جسد متحرک یک زن صبحانه بخوری.

 

مسير خيانت همسران

مسير خيانت همسران

هیچ وقت با خانوما بحث نکنید!

هیچ وقت با خانوما بحث نکنید!

چقدر به همسرتان وابستگی دارید؟

چقدر به همسرتان وابستگی دارید؟

برای جداشدن از همسر عجله نکنید.

برای جداشدن از همسر عجله نکنید.

جعبه ی زندگی

جعبه ی زندگی

نکات طلایی در رفع دعواهای زوجین

نکات طلایی در رفع دعواهای زوجین

دیدگاه ها.................