9092301539       تهران

9099070354 شهرستان

email

همسرداری

همسرداری

برای کشتن یک زن نیازی نیست
فریاد بزنی , ترکش کنی , رویاهایش را بدزدی یا به او خیانت کنی
heart
برای کشتن یک زن کافیست
وقتی برای تو پیرهن زیبا می پوشد
فراموش کنی بگویی :
" چه زیبا شده ای بانو "
heart
آنگاه تکه ای از زیبایی زن می افتد و کمی از قلبش می ریزد
و اگر فقط چندبار دیگر به همین راحتی از نگاه تو بیفتد
تمام او می شکند
heart
و یک روز صبح زنی را میبینی که روحش به مقصد تنهایی
خانه ی تو را ترک کرده
heart
اما خودش مشغول چیدن میز صبحانه توست
و تو محکومی
با جسد متحرک یک زن صبحانه بخوری.

 

انواع خیانت

انواع خیانت

10 راه تضمینی برای فروپاشی رابطه

10 راه تضمینی برای فروپاشی رابطه

یک روح هستیم در 2 جسم

یک روح هستیم در 2 جسم

زوج ها بخوانند!

زوج ها بخوانند!

روشهاي وابسته كردن شوهر

روشهاي وابسته كردن شوهر

آیا وقتی ازدواج کرده اید خوشحال بودید؟

آیا وقتی ازدواج کرده اید خوشحال بودید؟

دیدگاه ها.................