How to Make Friends as a Grown-Up

مشاوره اعتیاد شیشه تلفنی رایگان

مشاوره اعتیاد شیشه

اعتیاد یکی از آسیب های اجتماعی محسوب میشود بطوریکه علاوه بر فرد خانواده ها را هم درگیر خود کرده استدر گذشته مصرف مواد مخدر تریاک بیش از سایرین مشاهده می شد اما امروزه مواد مخدر شیشه جای آن را گرفته است شیشه اثرات مثبت زود گذر دارد و فرد به آن وابستگی جسمی و روانی پی

How to Make Friends as a Grown-Up

مشاوره اعتیاد حضوری و آنلاین

مشاوره اعتیاد حضوری

مصرف مواد یکی از معضلات بزرگ و پیچیده جوامع انسانی شده است مردان میزان بالاتری از سوء مصرف مواد و اعتیاد را نسبت به زنان نشان داده اند و این مسئله از جنبه های مختلفی قابل بررسی است که پیامدهای منفی زیادی را در پی دارد و بیشتر افرادی که در زندان به سر میبرند به نحوی

How to Make Friends as a Grown-Up

مشاوره اعتیاد تلفنی رایگان

مشاوره اعتیاد تلفنی

امروزه کسی نیست که از اعتیاد بی اطلاع باشد با گفتن این کلمه ذهن ها به یک نقطه متمرکز میشود وآن هم مصرف مواد مخدر است استفاده از این مواد انسان را به راهی می کشاند که قابل برگشتن نیست مصرف مواد زندگی انسان را تباه می کند بسیاری از افراد بدلیل همنشینی با دیگران به مو

How to Make Friends as a Grown-Up

مشاوره اعتیاد متادون تلفنی رایگان

مشاوره اعتیاد متادون تلفنی رایگان

مواد مخدرهایی مثل تریاک ،هروئین ،شیشه و... که مصرف آنها موجب اعتیاد می گردد خطرات مواد مخدربر هیچ کس پوشیده نیست مصرف مواد مخدر در جامعه دائما در حال تغییر می باشد که هر روز با موادهای جدید و خطرناک تر مواجه میشویم که این مواد ها در دسترس افراد معتاد

How to Make Friends as a Grown-Up

مشاوره ازدواج حضوری و مشاوره آنلاین رایگان

مشاوره ازدواج حضوری

مشاوره ازدواج بصورت حضوری را از دست ندهید ازدواج یک امر مقدس است این ازدواج یعنی زندگی مشترک دونفر با هم است این ازدواج می­تواند فامیلی باشد فقط خود فرد برای ازدواج تصمیم نمی­گیرد افراد خانواده هم در این ازدواج نقش زیاد