چرخه ی عاطفی مرد و زن

مرد به فنر شبيه است
در واقع چرخه ی عاطفی مرد شبیه خاصیت کشسانی فنراست.مردان به حکم غریزه طبیعی خود به این چرخه یعنی صمیمی شدن،کناره گرفتن و دوری گزیدن پاسخ مثبت می دهند.این اتفاق تقصیر زن یا...

تا کجا میشود نگاه کرد؛ تا کجا می شود تحمل کرد؟

 «اگر شوهرتان به زنی دیگر نگاه کرد فاجعه ای اتفاق نیفتاده» این سوال را برای دوستان ایجاد کرده که «حد» نرمال و غیرنرمال کجاست؟ یعنی آقای همسر حق دارد به همه هرجور دلش خواست نگاه کند؟ قطعا پاسخ منفی ...