آداب معاشرت

هميشه مودب باشيد اگر از کسي به دليل رفتار ناخوشايندش خوشتان نمي آيد نيازي نيست که شان و منزلت خودتان را تا سطح اجتماعي آن فرد تنزل دهيد.

پس از سلام کردن، بسيار کوتاه حال ...

مثبت فکر کنید

مثبت فکر کنید

خوشی های بزرگ خیلی زیاد مهم نیست، مهم این است که آدم بتواند با چیزهای کوچک خیلی خوش باشد.
باباجون من رمز واقعی خوشبختی را کشف کردم و آن این است که باید برای حال زندگی...

اعتماد بنفس

عدم مقايسه خود با ديگران.
يكى از آفات مهم اعتماد به نفس، مقايسه خود با ديگران و تحقير و تخريب بناى شخصيت خود است.
انسانى كه خود را باور دارد، خود را محور مى بيند و براى خود اعتبار و ع...