آداب استفاده از تاكسی

  1. در تاکسی با کسی تماس تلفنی برقرار نکنید. و چنانچه مجبور بودید بطور خلاصه صحبت نمائید تا موجب اذیت و آزار دیگران نشوید.
  2. سعی کنید همیشه قبل از پیاده شدن کرایه خود را آماده و پرداخت نمائید.
  3. سعی نمائید قبل از سوار شدن به تاکسی، پول خرد همراه داشته باشید.
  4. همه ماشين ها تاکسی نیستند؛ بنابراین توجه نمائید که حتما سوار تاکسی شوید.
  5. در داخل تاکسی ها، هیچگونه خوردنی و آشامیدنی تعارف شده را قبول ننمائید.
  6. زمانی که در ایستگاه و یا در کنار خیابان منتظر تاکسی هستید، به راننده زل نزنيد . . . برای توقف تاکسی دست خود را بالا ببرید.