آسیب های صبحانه نخوردن كودكان

ما می بینیم این قدر تاكید بر صبحانه شده اما خیلی راحت این بچه ها را بدون صبحانه می فرستیم مدرسه، آثار سوء تربیتی هم دارد. حدود دوازده- سیزده آسیبی است كه به خاطر صبحانه نخوردن در تربیت بچه ها چه کودکان چه نوجوانان ایجاد می شود، می توان نام برد.

که ما اینجا 4 مورد از این آسیب ها رو نام میبریم:

اولین آسیب: كاهش توجه و تمركز است. برخی از پدران و مادران یا معلمین می گویند، حواس برخی از  دانش آموزان  به راحتی پرت می شود. پاک کنی می افتد صدایی هم ندارد، ولی سریع عوامل حواس پرتی حواسش را پرت می كند.

امروز در جدید ترین پژوهش ها می گویند؛ مشکل عدم تمركز، ارتباط مستقیم با تغذیه دارد. یعنی بچه هایی كه صبحانه نمی خورند، كاهش تمركز و توجه پیدا می كنند.

✔️ دوم: بچه هایی كه صبحانه نمی خورند پرخاشگر می شوند.

✔️سوم: بچه هایی که صبحانه نمی خورند، بی حوصلگی پیدا می كنند در محیط كلاس و مدرسه و درس.

✔️ چهارم: بچه هایی که صبحانه نمی خورند، ارتباطاتشان با هم سالانشان تضعیف می شود. خود ما هم همین طوری هستیم یک فردی گرسنه وقتی می رود در محیط كارش بی حوصله است. با همکارانش سرسنگین می شود. نمی تواند ارتباط خوبی بگیرد.
 یک برنامه ریزی منظم از ابتدای سال تحصیلی به ساعت خواب فرزندان و تغذیه فرزندان حتما توجه جدی را داشته باشیم با يك برنامه ريزي منظم از ابتداي سال تحصيلي.

✅ تغذیه بین روز بچه ها را نيز بايددقت كنيم.