آیا وقتی ازدواج کرده اید خوشحال بودید؟

 آیا الان حساس بدبختی می کنید و یا طلاق گرفته اید؟ آیا در خانواده شما کسی هست که دیگر با او صحبت نمی کنید؟ آیا فرزندانتان در مقطع متوسطه به خوشحالی ابتدایی هستند؟ آیا از کار خود احساس لذت می کنید؟
اگر در هر یک از این موارد احساس ناراحتی می کنید، اسیر یک یا چند مورد از موارد چهارگانه زیر که همگی، تلاش برای کنترل دیگری است، شده اید.
1- شما می خواهید دیگری کاری را که نمی خواهد انجام بدهد، انجام بدهد. شما علنا با ظرافت، او را مجبور می کنید طبق خواست شما عمل کند.
2- دیگری می خواهد شما را به کاری وادار کند که دوست ندارید.
3- هر دو نفرتان می خواهید یکدیگر را مجبور کنید کاری را که دوست ندارید انجام دهید.
4- خودتان را مجبور می کنید کاری را که انجام دادن آن دردناک یا غیر ممکن است انجام بدهید.
به عنوان مثال امکان دارد شما رئیسی باشید که زیردست خود را مجبور می کند کاری را انجام دهد که از نظر او بی ارزش است. تا وقتی معتقدیم که می توانیم دیگران را کنترل کنیم یا دیگران ما را کنترل کنند، احساس ناراحتی تمام نخواهد شد. این موردها به اندازه خود تاریخ قدمت دارد و مقاومت در برابر زور و اجبار است که نمی گذارد پیشرفت کنیم.
نکته دیگری که در این خصوص حائز اهمیت است مالکیت است. اکثر ما معتقدیم که باید مالک همسر، فرزند، شاگردان و کارمندان خود باشیم یا اصلا معتقدیم مالک آنها هستیم. مثلا می گوییم من صاحب این شرکت هستم پس شما هم یا کاری که گفته ام می کنید یا دنبال کار دیگری بگردید. تا وقتی معتقدیم مالک مردم هستیم از زور گفتن به آنها و مجبور کردن آنها به گردن نهادن به خواسته های خود ابایی نداریم.ش