اختلال پانیک چیست

نخستین حمله پانیک اغلب کاملاً خود به خود است اما گاهی نیز حمله های پانیک در پی برآشفتگی روی می دهد. در واقع حمله نخست فرد غیرمنتظره است و حمله علایمش در عرض ده دقیقه به سرعت تشدید می شود . علایم روانی عمده اش عبارت است از ترس مفرط و احساس قریب الوقوع مرگ و نابودی ، اغتشاش شعور ، اشکال در تمرکز است . نشانه های حسی آن اغلب عبارت است از افزایش ضربان قلب ، احساس تپش قلب ، تنگی نفس ، تعریق . بیمار اغلب می کوشد در هر جایی که هست آنجا را ترک کند تا از کسی کمک بگیرد .

حمله عموماً بیست تا سی دقیقه است و ندرتاً بیش از یک ساعت طول می کشد . در عین حمله اشکال در صحبت کردن مثل من و من کردن و مختل شدن حافظه دیده می شود و فرد در حین حمله دچار افسردگی می شود . علایم حمله پانیک به سرعت یا به تدریج برطرف می شود و بعد از حمله بیمار از اینکه مبادا حمله دیگری به سراغش بیاید دچار اضطراب انتظار می گردد .

در اضطراب انتظار بیمار می تواند علت اضطراب خود را بیان کند . نگرانی جسمی از مرگ به دلیل مشکل قلبی یا تنفسی ممکن است کانون اصلی توجه در حین حمله پانیک باشد . بیمار ممکن است معتقد باشد تپش قلب و درد قفسه سینه نشان دهنده آن است که دارد می میرد . در مورد نفس نفس زدن درمان قدیمی نفس کشیدن در داخل کیسه کاغذی گاه مفید است .