ازدواج با این افراد خطرناک است

متاسفانه افراد زیادی وجود دارند که به دلیل ترس از مشکلات مالی، نداشتن اعتماد به نفس در پیداکردن ھمسر، شرمندگی از در به‏ دری ، رابطه ای رقت انگیز و حتی آمیخته با سوءرفتار و سوءاستفاده را ادامه میدھند و به طرف مقابل انواع باجھا را میدھند تا با آنھا بماند! بنابراین اگر شما جزو این دسته از افراد ھستید لااقل قبل از آن که وارد ارتباط شوید از خود بپرسید چرا میخواھم به تجرد خود پایان بدھم؟ چرا از مجرد بودن میترسم؟ چرا میخواھم به ھر نحوی شده، ھر خواری و خفتی را تحمل کنم اما مجرد نمانم؟

گرچه مجرد ماندن، برای بیشتر افراد ، چندان مناسب نیست اما برخی افراد، به دلیل داشتن برخی ویژگیھا و اختلالات بھتر است تا قبل از این که درمان شوند مجرد بمانند.

براى مثال:
- افرادى که دیگران و خصوصاً ھمسر خود را به شدت کتک میزنند یا انواع خشونتھاى جسمانى – روانى را در مورد آنھا اعمال مٮکنند، ھمچنین کسانى که فرزندان خود را بدون احساس گناه یا ناراحتى، با شدت زیاد جلوى چشم دیگران یا در خفا به باد کتک و ضرب و شتم یا تحقیر شدید میگیرند از این دسته اند.

- افرادى که به ظاھر آرام و مھربانند اما ھمسر و فرزندان و نزدیکان آنھا ھرگز در آنھا نشانه اى از محبت حقیقى، ھمدلى یا دلسوزى نمی بینند یا کسانى که ناخوآگاه تا جایى که میتوانند خود را از نظر عاطفى از فرزند و ھمسر دور نگه مى دارند و اصلا حاضر نیستند با آنھا و با مسائل، مشکلات و حتى شادى ھاى آنھا قاطى شوند، و تعامل و تبادل احساسى عاطفى و کلامى داشته باشند از این دسته اند.

- بالاخره کسانى که وقتى جر و بحث، مشاجره، مشکل یا بحرانى پیش مى آید به شدت به خود آسیب میزنند، مثلاً خود را ميزنند، با تیغ یا چاقو زخمى میکنند، دست، پا یا انگشتان خود را مى شکنند و حتى دست به خودکشى، خودسوزى و نظایر اینھا مى زنند

موارد فوق در زمره افرادى ھستند که درگیر #اختلالات_روانى نظیر سادیسم، اختلالات اسکیزوئیدى، مازوخیسم و نظایر اینھایند و برقرارى روابط نزدیک، براى خود آنھا یا اطرافیانشان، مضر و حتى خطرناک است.