اعتماد بنفس

عدم مقايسه خود با ديگران.
يكى از آفات مهم اعتماد به نفس، مقايسه خود با ديگران و تحقير و تخريب بناى شخصيت خود است.
انسانى كه خود را باور دارد، خود را محور مى بيند و براى خود اعتبار و عزت قائل است. هنگامى كه كسى خود را با ديگران مقايسه مى كند و مى گويد خوشا به حالش، ضمير ناخودآگاه او كه هيچ گونه قضاوتى نمى تواند بكند اين گونه مى انگارد كه واقعاً اين آدم كسى نيست و ديگران هستند كه بهتر از او هستند و بهتر عمل مى كنند و بدينسان بناى باورها تخريب مى شود و اعتماد به نفس اين انسان كاهش مى يابد.
هنگامى كه شما خود را با آينده هاى خود مقايسه مى كنيد ضمير ناخودآگاه شما عالى ترين روحيه و باور را در شما مى سازد و اعتماد به نفس شما را عالى مى كند. بنابراين اى بنده شايسته خدا كه اينك اين اسطور را مى خوانى! بدان خداى رحمان با شخصيت زيبايى كه به تو داده است و تو را قائم مقام خويش ناميده است از تو مى خواهد كه هيچ گاه فكر نكنى كه اين ديگران هستند كه مى توانند، بلكه تويى كه مى توانى با برنامه ريزى و طراح هاى مختلفى را در همه زمينه ها بدست آورى.
خود را باور كن تا دنيا تو را باور كند و بدان آنچه را كه تو باور كنى در دنياى واقعيت ها مى بينى نه اين كه حتماً بايد ببينى تا باور كنى!!  باور كنيد تا ببينيد.
"من خود را با فرداهاى خود مقايسه مى كنم."