اعتیاد به الکل

نیاز به مصرف روزانه مقادیر زیادی الکل برای دستیابی به عملکرد کافی ، الگوی منظم مصرف الکل محدود به روزهای آخر هفته و دوره های طولانی پرهیز که در فواصل آن به مدت چند هفته تا چند روز افراط و زیاده روی در مصرف الکل صورت می گیرد . اعتیاد به الکل اغلب با این رفتارها همراه است :

  • ناتوانی در جلوگیری از مصرف الکل
  • میگساری و یا مستی های در تمام مدت روز
  • دوره های فراموشی برای زمان هایی که مصرف زیاد الکل داشتند
  • اتمام مکرر در کاهش مصرف الکل و یا قطع آن و با دوره های پرهیز موقت
  • ادامه مصرف الکل علیرغم بیماری های شدید جسمی که دارند 
  • وابستگی به الکل باعث می شود افراد در عملکرد شغلی و اجتماعی دچار اختلال شوند و رفتارهای ناخوشایند داشته باشند . نظیر پرخاشگری ، غیبت های مکرر از کار ، مشکلات قانونی ، اختلافات خانوادگی و مشاجرات مکرر با اعضاء خانواده و دوستان .

انواع وابستگی به الکل

  • الکلیسم ضد اجتماعی : که نوعاً با شیوع بیشتر در مردها دیده شده و ارتباط نزدیکی با اختلال شخصیت ضد اجتماعی دارد .
  • الکلیسم عاطفی : که در زنها شایعتر از مردها است . برای تنظیم خلق و کمک به روابط اجتماعی الکل مصرف می شود .
  • مصرف الکل با رشد فزاینده : که با تمایل اولیه به مصرف الکل و با گذشت زمان و تشویق و انتظارات فرهنگی رو به افزایش است .
  • مصرف الکل با رشد کاهنده : که با دوره های افراط در مصرف همراه است و با افزایش سن و در پاسخ به انتظارات جامعه و خانواده از دوره های میگساری کاسته می شود .

درمان سوء مصرف الکل ، دارو درمانی و روان درمانی می باشد .

سرور بدیعیان