افراد موفق کسانی هستند که عادتهای موفق دارند

بریان تریسی


  1. حالا تو فقط برای یکبار عادتهای روزانه  خودتو مرور کن،  از صبح تا شب  چه کارهای انجام میدی
  2. چقدر برای  تلویزیون وقت میگذاری؟
  3. چقدر مسولیت پذیر هستی؟
  4. چقدر رو هدفت تمرکز داری؟
  5. چقدر  روزانه برنامه ریزی می کنی؟
  6. میزان مطالعه ات چقدره؟
  7. چقدر زمان برات اهمیت داره؟
  8. چقدر پشتکار داری؟