بد غذایی کودکان

معمولاً ما فکر می کنیم که کودکان باید هر وقت گرسنه هستند سر سفره بنشینند و غذایشان را به راحتی میل نمایند اما به دفعات می بینیم که بسیاری از کودکان از خوردن غذا امتناع می کنند و بهانه های مختلف برای نخوردن غذا می آورند ، دوست ندارم ؛ گرسنه نیستم ؛ بو می دهد و غیره . در واقع مشکل بد غذایی کودکان مشکل شایعی است که در بعضی از مواقع به شدت والدین را نگران و یا نسبت به این مسئله حساس نموده است . برای فهمیدن علت کم غذایی کودکان باید به نحوه رفتار خود و شیوه های تربیتی خود نگاه نماییم و شیوه های تربیتی خود را عوض نماییم به همین علت پیشنهاد می شود :

  • ساعات غذا خوردن مشخص شده و به آن اهمیت داده شود . در واقع داشتن برنامه غذایی و اهمیت دادن به آن آموزش غیر مستقیم به کودک است که به غذا خوردن اهمیت بدهد .
  • هیچ وقت کودک را وادار به خوردن غذایی که دوست ندارد نکنید . این مسئله باعث شکل گیری مقاومت و لجبازی در کودکان برای خوردن غذا می شود .
  • در هنگام غذا خوردن کودکان سختگیری بیش از حد نکنید . تذکر پی در پی والدین مثل قاشق را درست بگیر ، غذا را نریز و غیره باعث می شود غذا خوردن برای کودکان تبدیل به عملی سخت و ملال آور شود که سرزنش های متعدد را برای او در پی دارد .
  • با ظرف غذا به دنبال کودک راه می افتید و گاهاً التماس می کنید یه قاشق دیگه بخور ، بیا این آخرین قاشق را به خاطر من بخور . در این شرایط کودک می فهمد که می تواند از غذا خوردن به عنوان شیوه ای برای جلب توجه استفاده کند و گاه غذا خوردن به این صورت برای او به یک بازی مهیج تبدیل می شود .
  • غذا خوردن باید در محیط آرام و به دور از کشمکش های خانوادگی صورت گیرد . در واقع وقت غذا خوردن نباید با کشمکش برای کودکان تداعی شود . این مسئله باعث می شود کودکان از وقت غذا خوردن فراری شوند .
  • به کودکان این حق را بدهید که خودشان غذا بخورند و استقلال طلبی او را به رسمیت بشناسید و از اینکه بخواهید کنترل غذا خوردن کودک را بدست بگیرید پرهیز نمایید . کودکان اصرار دارند خودشان کارهایشان را انجام دهند و این استقلال طلبی کودک است .
  • در مورد بد غذایی کودکان در حضور او با دیگران صحبت نکنید . خود این مسئله باعث می شود کودک بفهمد با نخوردن غذا مرکز توجه هستند و شما نسبت به این مسئله حساس هستید . 

سرور بدیعیان