برخورد کردن با توانایی های شناختی جدید نوجوانان

حساسیت نسبت به انتقاد دیگران:
 در حضور دیگران ازنوجوان عیب جویی نکنید. اگر مساله ای مهم باشد صبر کنید تا موقعی که بتوانید با نوجوان صحبت کنید.

احساس منحصر به فرد بودن اغراق آمیز:
 خصوصیات منحصر به فرد نوجوان را بپذیرید. در زمان مناسب بگویید که وقتی نوجوان بودید به شیوه ی مشابهی احساس می کردید و دیدگاه متعادل تری را ترغیب کنید.

آرمان گرایی و عیب جویی:
 به توقعات غرورآمیز و اظهارات عیب جویانه ی نوجوان صبورانه پاسخ دهید. به ویژگی های مثبت هدف ها اشاره کنید و به نوجوان کمک کنید تا دنیا و افراد را آمیزه ای از محاسن و معایب ببینند.

مشکل در تصمیم گیری های روزمره:
 از تصمیم گیری برای نوجوانان خودداری کنید. تصمیم های کارآمد را الگو قرار دهید و درباره ی محاسن و معایب گزینه ها، اختمال پیامدهای مختلف و درس گرفتن از انتخاب های نادرست توصیه های سیاستمدارانه ارائه دهید.

منبع: روانشناسی رشد، جلد دوم. تالیف: لورا برک ترجمه: یحیی سید محمدی