تحول خودکارآمدی

خودکارآمدی به انتظارات و اطمینان ما از مؤثر بودن پاسخهایمان در مقابل مشکلات زندگی اشاره دارد . افرادی که دارای خودکارآمدی بالا هستند با مشکلات زندگی با قدرت و پایداری مواجه می شوند . آنها آنقدر راه حلهای مختلف را امتحان می کنند تا موفق شوند . خودکارآمدی از طریق دادن پاسخهای عملی به مشکلات زندگی ، انعطاف پذیری و پایداری ایجاد می شود . عمل کردن عنصری اساسی است زیرا با عمل انسان بهتر یاد می گیرد . انعطاف پذیری شما را تشویق می کند تا راه های جدید را امتحان کرده و از چسبیدن به یک راه حل اجتناب کنید. شاید همیشه موفق نشوید اما پشتکار و پایداری به شما نگرش ماندگاری می‌بخشد . خودکارآمدی را می‌توان افزایش داد به این طریق :
باید در زندگی هدف داشت . وقتی شما به اهداف خود می رسید در واقع تشویق می شوید .
اهداف باید به اندازه کافی چالش انگیز و مشکل باشند تا از دستیابی به آنها احساس رضایت کنید . اما باید واقع بینانه هم باشند طوریکه بتوانید به آنها دست یابید .
الگوهای خوبی برای خود انتخاب کنید .
برای رسیدن به اهداف خود پشتکار و پایداری داشته باشید .