تعریف عزت نفس

کوپر اسمیت؛عزت نفس را یک ارزشیابی فردی معرفی کرده که معمولا با توجه به خویشتن حفظ میشود.بدین ترتیب عزت نفس عبارتست از قضاوتی فردی از شایستگی که ویژگی عام شخصیت است نه یک نگرش لحظه ای یا مختص به موقعیت خاص.
ماسن؛برخلاف اسمیت معتقد که عزت نفس همیشه ثابت نیست.او ادعا میکند که آزمودنیهای اسمیت بچه دبستانیهای 10-12سالند که مفهوم خود در این دوره نسبتا پایدار به نظر میرسد.به عنوان مثال تحقیقات مختلف نشان دادن که بین سن11-13عزت نفس کاهش می یابد.
اثرات عزت نفس بالا و عزت نفس پایین

افراد دارای عزت نفس بالا تمایل دارند بیشتر به نقاط قوتشان توجه کنندتا به نقاط ضعف وبرای قبولی ارزیابی های مثبت از خود آماده اند.ولی در حالیکه افراد باعزت نفس پایین احتمالا بیشتر ارزیابی های منفی را قبول میکنند.
عزت نفس بالا با رفتار عقلانی،واقعیت گرائی،فراست،خلاقیت،استقلال، انعطاف پذیری ،توانایی قبول تغییر، تمایل به اصلاح اشتباهات خیر خواهی همکاری وتعاون در ارتباط مستقیم است.
عزت نفس پایین با رفتار غیر عقلانی ،بیتوجهی به واقعیتها، نداشتن انعطاف، سرسپاری بیش ازاندازه ،ترس از چیزهای بدیع وناآشنا، سازگاری بی تناسب، سرکشی نامعقول، رفتار تدافعی یا رفتار بشدت کنترل شده رابطه دارد.
این افراد اعلب منزوی شده اند واز ارتباط با دیگران اجتناب میکنند ویا اینکه در ناامیدی تلاش میکنندتا به دیگران وخود نشان دهند که فرد لایقی اند.
عزت نفس پایین باعث بروز رفتارهای؛کاهش عملکرد،احساس بی کفایتی،احساس تنهائی،سوء استفاده ازمواد،دوری از واقعیت،رفتارهای خود تخریبی میشود.
ابعاد عزت نفس

اجتماعی؛احساسی که یک فرد در مورد خود به عنوان یک دوست برای دیگران دارد.آیا دیگران مرا دوست دارند؟به عقایدش احترام میگذارند؟
تحصیلی؛اگر استاندارد های تحصیلی برآورده شود فرد دارای عزت نفس تحصیلی مثبت میشود.
جسمانی ؛ر ضایت فرد از وضعیت فیزیکی وقابلیت جسمانی خود آنگونه که بنطر میرسد،تاکید دارد.
خانوادگی؛احساسات خود را درباره خود به عنوان عضوی از خانواده منعکس میکند.اگر در خانواده مورد محبت و علاقه قرار گیرداحساس امنیت میکند وعزت نفسش مثبت خواهد بود.
عمومی؛به ارزشیابی فرد از خود در تمام زمینه ها میپردازد.
شلدن؛عزت نفس به عنوان یک نیاز اساسی روانی در خدمت سازگاری فرد است
نظریه سلسله مراتب مازلو؛کسی به خود شکوفائی میرسد که سلسله مراتب نیازهای اساسی وازآن جمله عزت نفس را که جزئی از سلسله مراتب نیازهای اساسی است را تاحدی ارضا کرده باشد.
کوپر اسمیت؛عزت نفس بیانگر  نگرش فرد درباره خودش است که ممکن است از مقایسه خود با دیگران یا مستقل شکل بگیرد

سلامت وعزت نفس

سلامت از نظر سازمان جهانی بهداشت چیزی فراتر از نبود اختلال روانی معنی میشود وشامل ؛خوب بودن ذهنی،خود کارآمدی،استقلال وخود مختاری،کفایت وشایستگی،ارتباطات اجتماعی وشکوفائی توانمندی های بالقوه فکری وهیجانی است.
عزت نفس عامل مهمی در سازگاری اجتماعی وعاطفی افراد تلقی میشود وجزئی از سلامت روان شخص است،زیرا که تایید وپذیرش خویشتن و داشتن حس ارزشمندی که فرد نسبت به خود احساس میکند از مشخصه های شخصیت سالم وبهنجار تلقی میشود.
 
اگر دقیق تر بگوییم عزت نفس اعتماد به توانایی خود در اندیشیدن وکنار امدن با چالشها،اعتماد به حق خود برای موفقیت وشاد زیستن احساس ارزشمندی وشایسته بودن،داشتن حق ابراز نیازها،و خواسته ها وبرخوردار شدن از ثمره تلاشهای خویشتن است