خصوصیات خانم ها که آقایان دوست ندارند

  1. زنانی که همیشه نگران ظاهر شان هستند
  2.  زنان وابسته و دست و پا چلفتی
  3.  زن های هپلی ، بیمار نما و پولی
  4.   زن هایی که خود را دست کم می گیرند
  5.  زن‌هایی که بیش از حد  وابسته هستند
  6.  زنانی که در ابتدای یک رابطه سعی می‌کنند به جای طرف خود تصمیم بگیرند و انتخاب کنند
  7.  زنانی که خصوصیات زنانه ندارند
  8.  زنانی که قدرت مراقبت از خودشان را ندارند