خیانت در زناشویی

.خیانت به کلیه رفتارها و عملکرد یک فرد متاهل خارج از چارچوب خانواده به نحوی که منجر به ارتباطی دوستانه  صمیمانه عاطفی و عاشقانه شود بصورتیکه این ارتباط به صورتی پنهانی باشد و هیجان خاصی رابرای همسر اقدام کننده  بهمراه داشته باشد .
بطور کلی خیانت به معنای عهد شکنی می باشد ..

....انواع خیانت

خیانت عاطفی
خیانت جنسی
خیانتهای مرکب

....خیانت عاطفی در زنان بیشتر است Love center
....خیانت جنسی در مردان بیشتر از زنان استSex center
..  ..و سخت ترین نوع خیانت ازنظر درمان استLove and sex center

زنها با ذهنیت احتمال مورد خیانت واقع شدن همسرانشان را بطور دایمی زیرنظر میگیرند و فکر میکنند به این ترتیب جلوی خطر را میگیرند
درحالی که تلاش یک زن برای کنترل و تحت نظرگرفتن همسرش در مرد نتیجه ی عکس میدهد.مرد خودش را محدودشده احساس خواهد کرد و تصور اینکه آزادی رااز او گرفته اند خواهد داشت .
آرزومند باز پس گرفتن آزادی از دست رفته اش خواهد شد بااین کس سعی خواهد کرد خود رااثبات کند و از لج همسرش دست به انجام کارهایی خواهد زد .
زن هم که بااین شک و تردیدها خود رابه وضیت کاملا ضعیف  وغیرقابل تحمل رسانده.بمحض توجه از تمایل و ارتباط همسرش  شروع به آزار و انجام کارهایی برای آرار دادن زن خواهد کردکه در نهایت همسرش نسبت به نفر دوم احساس نزدیکی بیشتری خواهد داشت.
درنتیجه ی این فشارها و ناآرامی ها مرد سریع تر به نفردوم وابسته شده و خود را ملزم به دفاع ازنفر دوم احساس خواهد کرد .
زن بجای کار آگاهی باید لطافت و ظرافت زنانه اش را بکار بگیرد .عشق و درک و فهمش راباید به نمایش بگذارد آنهم در کمال آرامش و غرور!

پیش از ازدواج مردها برای اینکه تمایل دارند حس به دست آوردن تصاحب کردن و لذت مالک شدن رادر حداکثر میزان ممکن تجربه کنند جذب زن های زیبا ودرعین حال باهوش میشوند اما بعد ازازدواح در شرایطی که فاکتورهای زیبایی جایگاه خودرا حفظ میکند .درمورد فاکتور هوش نمیشود این نظر راداشت .
مرد از زنی که باهوش و زکاوتش اورا بازخواست کند وبا دلیل اورا محکوم کند خیلی سرد میشود.
زن اگر زیبا آراسته و با جاذبه های فیزیکی انادور از هوش و زرنگی باشدجذاب است هوشیاری و زکاوت زن میتواند زیبایی اورا در سایه ی  خود تحت الشعاع قرارداده واز جذابیت او بکاهد
زنی که پیش از ازدواج تمام خواسته ها و آرزوهای مرد را سریع برآورده میکند ودر اختیارش قرار میدهد ،بعداز ازدواج ،به راحتی متوجه میشود که چطور و چقدر سریع از چشم او می افتد .زمانی که مدتها در انتظارش مینشیند ، شب پشتش را به او میکند و میخوابد...
اغلب زنها اشتباه خود در رفتار با مردشان را در همان دوره ی آشنایی پیش از ازدواج آغاز میکنند...
آنها خیلی زود باور میکنند و خیلی سریع احساس صمیمیت و نزدیکی میکنند و مردها هم قدر و ارزش چیزی راکه راحت به دست آورند،نمی دانند .
..دقیقا مثل پسربچه ها که از اسباب بازی هایشان خیلی زود خسته میشوند و هوس داشتن اسباب بازی از سرشان میرود یا آن را دور می اندازند و کنار میگذارند...
درحالیکه دختر بچه ها .خرس'کوچولوی عروسکی و عروسک هایشان را سال ها نگه میدارند و دوست دارند...
فرانسوی ها مثلی دارد که میگوید  ..
انسان درهرسنی بچه است فقط اسباب بازیهایش تغییر میکند.