دروغ گویی کودکان

بیشتر والدین در مقطعی از زمان با دروغ گویی کودکان مواجه می شوند و گاهاً والدین برخوردهای متفاوتی در این مورد دارند . روانشناسان دروغ های کودکان را به هفت دسته تقسیم می کنند :

 1. دروغ بازی : که در آن کودک حوادث تخیلی را به دیگران می باوراند . مثلاً تحت تأثیر فیلم و یا داستانی که شنیده شروع به تعریف یک داستان دروغی می کند .
 2. دروغ مبهم : این نوع دروغ از ناتوانی کودک در گزارش دقیق جزئیات ناشی می شود . مثلاً شروع به تعریف اتفاقی که افتاده می کند اما برخی گزارشات با دروغ همراه است .
 3. دروغ پوچ : در این حالت کودک برای جلب توجه دیگران شروع به دروغ گفتن می کند .
 4. دروغ انتقام جویانه : این نوع دروغ از نفرت کودک ناشی می شود . مثلاً برای انتقام از خواهرش وقتی پدرش می آید ماجرایی را به دروغ بر علیه خواهر به پدر می گوید .
 5. ترس از محدود شدن و یا تنبیه باعث می شود که کودک دروغ بگوید . مثلاً از ترس تنبیه ، شکستن ظرف را به گردن خواهرش می اندازد .
 6. دروغ خودخواهانه : دروغی حساب شده است که برای گول زدن دیگران استفاده می شود تا کودک آنچه را می خواهد بدست آورد .
 7. دروغ وفادارانه : به منظور حفظ و مراقبت از یک دوست دروغ می گوید . مثلاً شکستن ظرف را به گردن می گیرد تا خواهرش تنبیه نشود .

علل دروغ گویی

 • در مورد کودکان کم سن و سال ، دروغ گویی بیشتر جنبه خیال بافی و رویا دارد . بهتر است جدی گرفته نشود .
 • آموزش نادرست خانواده و تقلید از دیگران می تواند علت دروغ گویی باشد .
 • مورد بی مهری قرار گرفتن و در نتیجه برای جلب توجه دیگران .
 • هنگامی که کودک در محیط ناآرامی قرار می گیرد .
 • هنگامی که کودک زیاد سرزنش می شود .
 • وقتی اعتماد خودشان را به اطرافیان از دست می دهند .
 • برای اجتناب از موقعیتی که برای او ناراحت کننده است .

راهکارهایی برای جلوگیری از دروغ گویی کودکان:

 1. علت دروغ گویی را شناسایی کنیم .
 2. علت تنبیه ها را برای کودک توضیح دهیم .
 3. راستگویی کودک را تحسین و تشویق کنیم .
 4. انتظارات را از کودک خود تعدیل نماییم .
 5. از سرزنش زیاد پرهیز کنیم .
 6. الگوی مناسبی برای کودک خود باشیم .

سرور بدیعیان