راهکارهایی برای خوشبختی

1 - شناخت کامل از عقاید و سلیقه همدیگر و احترام بدان و تفاهم در مورد عدم سلیقه ها

2 - کلیه کارهای زندگی را فیما بین تقسیم و همدیگر را در تمام امورات درک می کنند.

3 - نسبت به همدیگر لجوج و کینه توزی نکرده و ایثار وگذشت از خطاهای احتمالی را در اولویت قرار داده و از انجام کارهائی که باعث دلسردی گردداجتناب و اگر فیما بین سردی اتفاق افتد بلافاصله بهر نحو ممکن تلاش در از بین بردن آن نموده و تا موفقیت زندگی حتی با اظهار ندامت که در حقیقت شجاعت است از پای نمی نشینند.

4 - نقطه قوت هم را هر چه زودتر پیدا نموده و به نقطه منفی از روی ایثار توجهی ندارند و از تخریب نمودن همدیگر اجتناب و در هر زمان و مکان در حضور و غیاب هم به یکدیگر شخصیت داده و همیشه ثابت می کنندکه با عقیده و شخصیت هم از روی احترام می نگرند.

5 - سعی نموده که نقطه های ضعف خود را به جهت اصلاح خود و فداکاری از بین برده و تمام بدبینی های احتمالی را تبدیل به خوشبینی نموده و یاس و ناامیدی را به امید تبدیل نموده وبه هم قوت قلب داده و همدیگر را از هر کس دیگر نزدیکتر به هم ببینند.

6 - سعی در مسلط شدن بهم نداشته و به وظایف خود عمل نموده و بار همدیگر را بدوش میکشند چون معتقداند که یک روح در دو جسم هستند.

7 - همدیگر را درهمه شرایط بهترین یار و یاور مشاور و دلسوز ترین فرد برای خود دانسته و می دانند.

8 - در هیچ حالتی در حظور و غیاب کار و حرفی که باعث ناراحتی گردد اجتناب می نمایند و در صورت شنیدن بدگوئی از هرکس حدالامکان دفاع یا بعنوان اعتراض محل را ترک می نمایند.