زن ها قلب خانه اند

heartزن ها اگر شاد باشند قلب خانه می تپد
heart زن ها اگر موهایشان را شکل دهند ، اگر صورتشان را آرایش کنند ، اگر لباسهای شاد بپوشند زندگی در خانه جریان پیدا می کند
heart زن ها اگر کودک درونشان هنوز شیطنت کند ، اگر شوخی کنند ، بخندند ، همه اهل خانه را به زندگی نوید می دهند
heart اگر روزی زن خانه چشمهایش رنگ غم بدهد
heart حرفهایش بوی گلایه و کسالت بدهد
heart اگر ذره ای بی حوصله و ناامید به نظر برسد
heart تمام اهل خانه را به غم کشیده است آری زن بودن دشوار است
heart زنان ارمغان آور شادی ، گذشت و خنده اند
heart یادمان نرود قلب خانه باید بتپد.