سیاست های همسرداری

شیوه انتقاد از همسر

 زمان انتقاد
زمانی انتقاد کنید که همسر ، آمادگی روحی و ذهنی لازم برای شنیدن انتقاد را داشته باشد.

 مکان انتقاد
هیچگاه در جمع ، انتقاد ، نکنید.

 زبان انتقاد
با رویی گشاده و گفتاری دوستانه و لحنی مهربانانه ، انتقاد کنید.

 انتقاد غیر مستقیم
تا حد ممکن انتقادها را به صورت غیرمستقیم بگویید.

 میزان انتقاد
انتقادهای پشت سرهم موجب می شود که همسرمان احساس کند ما فردی عیب جو هستیم و فقط به دنبال نقص های او می گردیم.

 عیب جویی ممنوع
انتقاد به معنای ذرّه بین به دست گرفتن و به دنبال عیبهای همسر گشتن ، نیست.