طعنه زدن

که متاسفانه زبان فارسی جان می دهد برای طعنه زدن- یکی از بدترین شیوه های تربیتی والدین است. کودک خردسال تر اصلا توانایی ذهنی هضم طعنه را ندارد.

برای همین وقتی والدین به کودک خردسال تری مثلا می گویند "آره. تو هم که چه قدر خوب بلدی سفره پهن کنی" و منظورشان اشاره به خرابکاری یک هفته پیش کودک است. کودک اولش فکر می کنر واقعا تعریف شنیده اما زبان بدن و رفتارهای والدین چیز دیگری می گوید و این کودک را سرخورده می کند.

طعنه زدن برای فرزندان یازده سال به بالا که معنای طعنه را می فهمند واقعا آزار دهنده است. تاثیر این طعنه ها تا سال های سال به شکل های مختلف در کودک می ماند. یک کودک طعنه شنیده به احتمال بسیار به یک بزرگسال طعنه زن، سخت گیر، خود سرزنشگر، بی اعتماد به نفس یا مجموعی از همه این ها بدل می شود.