نامه ی یک عروس به مادر شوهرش که در فضای مجازی لایک زیادی خورد

heartمادرشوهرعزیز:اگر  9ماه  بار فرزندت  را کشیدی تا بدنیا آمد  من هم 9ماه بار فرزند فرزندت را کشیدم تا بدنیا امد
heartمادر شوهر عزیز :اگر  شب تا صبح  به پای فرزندت بیدار ماندی  من هم شب تا صبح بپای  فرزند فرزندت بیدار ماندم  من هم از خواسته هایم  به خاطر فرزندت  وفرزند فرزندت گذشتم
heartمادر شوهر عزیز:من کسی نیستم  که پسرت را از تو گرفته  تو به خواست خودت  مراآوردی  چون وظیفه ات در قبال پسرت  تمام شده بود مانند مادر من، طبق قانونی که پیامبر آورده پس بگذار  پسرت  وظیفه اش  را در قبال  همسرش  درست انجام دهد
heartمادر شوهر عزیز:اجازه بده همان گونه  که شوهرت  از تو حمایت کرده  واسرارش را باتو در میان می گذارد وبا تو یکرنگ است  پسر و عروست هم یکی باشند اینقدر بینشان فاصله نینداز  
heartمادر شوهر عزیز:لطفا تو کارهای من وشوهرم دخالت نکن ماخودمون به اندازه کافی بزرگ شده ایم وگرنه چرا ازدواج کردیم؟
heartمادرشوهرعزیز:لطفابادقت کمتری به وسایلمون نگاه کن وهرچیزی به خانه اضافه شده بود فکرنکن که پسرت خریده شاید کسی برایمان کادو آورده باشد!!!
heartمادرشوهرعزیز:لطفادرتربیت کودکانمان دخالت نکن نسل من وتو باهم، زمین تاآسمان فرق کرده پس خواهشا کاری نکن بین تربیتم دوگانگی بوجودبیاید..من سخت درتلاش تربیت کودکم هستم.
heartمادرشوهرعزیز: وقتی غذامیخورم لطفا کمتر نگاهم کن آخر زهرمارم میکنی
heartمادرشوهرعزیز:لطفا احترام مرا در جمع نگه دار  من هم به هزارامید وآرزو عروس خانه ات شده ام با خورد کردن عروست  در واقع پسرت را خورد می کنی
heartمادرشوهرعزیز:این قدر زیر زبان  فرزندم نرو  که از مسایل  داخل خانه ام خبر دار شوی اخر به چه دردت می خورد  به غیر از اینکه  فرزندم خبر چین بار میاید
heartمادرشوهرعزیز: قلب من رانشکن وباحرفهاو نیش وکنایه هایت کمتر مراعذاب بده
heartمادرشوهرعزیز: لطفا بین عروسهایت بوضوح فرق نگذار  
heartمادرشوهرعزیز: خدارا درنظر داشته وقتی میخواهی بین من وشوهرم تفرقه بیندازی بدان که طبق آیه" یدالله فوق ایدیهم"دست خدا بالای همه دستهاست  
heartمادرشوهرعزیز :لبخندمن یعنی لبخند پسر ونوه هایت
heartمادرشوهرجان :دوستم داشته باش .