همسران زرنگ

یه خانم رفت خرید
وقتی کیفشو باز کرد تا حساب کنه صندوقدار یه کنترل تلویزیون توی کیفش دید
او (صندوقدار) نتونست کنجکاوی (فضولی) خودشو کنترل کنه
سوال کرد:
شما همیشه کنترل تلویزیون رو با خودتون حمل می کنید؟
خانم جواب داد:
نه، نه همیشه، اما شوهرم نپذیرفت امروز برای خرید منو همراهی کنه...!!!
نکته اخلاقی:
 همسرتون را همراهی کنید

مغازه دار میخنده و همه ی اقلامی را که خانم خریداری کرده بود ازش پس می گیره.
خانم از این عمل شوکه شد و ازمغازه دار پرسید که چکار میکنه؟
مغازه دارگفت:
شوهرتون کارت اعتباری شمارو مسدود کرده.
نکته اخلاقی:
 به سرگرمی های شوهرتون احترام بگذارید

خانم کارت اعتباری شوهرش رو که کش رفته بود از کیفش بیرون آورد (متاسفانه شوهرش کارت خودشو مسدود نکرده بود).
نکته اخلاقی: قدرت همسر را دست کم نگیرید

وقتی خواست از کارت همسرش استفاده کند دستگاه از او خواست تا کدی را که به موبایل همسرش ارسال شده است را وارد کند.
نکته اخلاقی: وقتی مردان در حال شکست هستند ماشین ها از آنها حفاظت میکنند

وقتی خانم با ناراحتی قصد بازگشت به سمت خانه را داشت یک مسیج از موبایل همسرش برایش آمد که کد را برایش فرستاده بود.
سرانجام او اقلام را خرید و با خوشحالی به خانه برگشت