چطور بیخیال تغییر دادن همسرمان شویم؟

پیش گویی را متوقف کنید!

تصور کنید همسرتان در ارتباط با شما آدم فراموشکاری است، به طور معمول تاریخ های مهم و مناسبت ها را فراموش می کند و قرارهایی که با شما دارد را پشت گوش می اندازد. در این مولقع اگر کمی روی رفتار خود دقت کنید متوجه می شوید هر زمانی که با او قرار داردید یا مناسبت خاصی در پیش است شما الگوی خاصی را طی می کنید.

از ساعت ها پیش در ذهن خود مشغول تکرار ماجراهایی هستید که انتظارش را دارید؛ به احتمال زیاد با خود فکر می کنید که او باز هم دیر خواهد آمد، قرار را فراموش می کند، تولد من را به کل از یاد برده و ....

این کار یکی از کارهایی است که می تواند آرامش شما را حسابی به هم بریزد. در واقع از ساعت ها پیش از اینکه رویدادی ناخوشایند برایتان رخ دهد سطح تنش و اضطراب را در خود افزایش می دهید و باعث می شوید تحریک پذیریتان افزایش یابد.

در این شرایط اگر همسرتان طبق انتظار شما به وعده خود عمل نکند یا باز هم قراری را فراموش کند، عصبانیت و دلخوری شدیدتری را تجربه خواهید کرد. چرا که پیش از این از نظر روانی دچار فرسایش روانی شده بودید.

در عین حال اگر همسرتان مطابق انتظار شما نیز عمل نکند و به قول خود عمل کند شما لذت کمتری را از این رویداد خوشایند تجربه کرده و به احتمال زیاد برخورد شما نمی تواند مشوق همسرتان برای تکرار این رفتار باشد.

اما راه چاره چیست؟ این بار که با همسرتان قراری دارید، سعی کنید تا آنجا که می توانید برای خود مشغولیت های گوناگونی تدارک ببینید، به شکلی که فرصت چندانی برای فکر کردن و پیش گویی رفتار همسرتان در چند ساعت آینده نداشته باشید.

این راه ساده هر چند نمی تواند باعث تغییر رفتار همسرتان شود اما مطمئن باشید می تواند به آرامش شما کمک قابل توجهی کند.