چه طوری دیگرانو تحت تاثیر قرار بدیم؟

 #تقلید_کنید

اگه می خواین طرف مقابلو به خودتون جذب کنید حرکات اونو #تقلید کنید
مطالعه ای که توسط مجله «آکادمی پیشرفت های مدیریتی» انجام شده است نشان داده که وقتی از دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی خواسته می شد که در جلسات مذاکره تمرینی خود به طور #نامحسوسی زبان بدن طرف مقابل خود را منعکس کنند، در 67 درصد موارد با او در معامله به توافق می رسیدند. البته نباید فرد مقابلشان #متوجه این می شد که دارد مورد تقلید قرار می گیرد. تقلید زبان بدن می تواند نقش موثری در به نتیجه رسیدن بحث ها داشته باشد.

#گاهی_خجالتی_بشید

#آیا_میدانید طبق نظر محققین داشتن شرم و حیا نشان دهنده اهمیت دادن شما به مردم است و باعث می شود آنها بخواهند با شما تعامل بیشتری داشته باشند؟!
در یکی از دانشگاه های کالیفرنیا تحقیقی صورت گرفته است که در آن به شرکت کنندگان یک فیلم ضبط شده از مردی را نشان می دادند که در آن به او گفته می شد که در آزمونی بسیار مهم نمره فوق العاده ای را گرفته است. در فیلمی که به برخی از این شرکت کنندگان نشان داده می شد واکنش مرد با شرم و حیا همراه بود و برخی دیگر او را در حالی می دیدند که از خود کبر و غرور نشان می داد. بعد از سنجش آنهایی که واکنش همراه با خجالت او را دیده بودند اعتماد بیشتری نسبت به او داشتند.

نکته : تمام این تکنیک ها را باید صادقانه انجام دهیدتا اثر معجزه آسای آن را ببینید

عذرخواهی کردن

#محققان_دانشگاه هاروارد از مرد جوانی خواستند که در روزهای بارانی در یک ایستگاه بزرگ قطار به 65 فرد غریبه نزدیک شده و از آنها بخواهد که تلفن همراهشان را به او قرض دهند. در نصف موارد او حرفش را با این عذرخواهی بی دلیل شروع کرد: «واقعا بابت باران متأسفم!» و بعد گفت: «می توانم تلفن همراهتان را قرض بگیرم». تنها 9 درصد از افرادی که از آنها عذرخواهی نشده بود تلفنشان را به او قرض دادند، در حالی که 47 درصد از افرادی که مورد عذرخواهی قرار گرفته بودند این کار را با کمال میل انجام دادند.
#محققان معتقدند ابراز تأسف و ناراحتی برای شنونده نشان دهنده همدردی و نگرانی شما است که درنتیجه باعث افزایش اعتماد او به شما می شود.