چگونه با همسرم به تفاهم برسم؟

برای ایجاد تفاهم راههای بسیار زیادی وجود دارد اما برخی از راهها بیشتر تاثیر گذار هستند مانند دقت در انتخاب همسر، تقویت مودت و رحمت ، انصاف دادن ،متعادل کردن انتظارات و...با رعایت این مسائل میتوانید در زندگی زناشویی با همسر خود به تفاهم برسید
دقت در انتخاب همسر
برای ایجاد تفاهم انتخاب درست همسر شرط اول است . همه افراد دوست دارند بهترین همسر را برای خود انتخاب کنند اما این امکان پذیر نیست در انتخاب کفویت شرط است و باید در همه شوون زندگی لحاظ گردد هر چند این روزها کفویت را در تنها در مسائل ظاهری در نظر می آورند  مثل میزان برخورداری از امکانات رفاهی و مادی .
مهمترین جنبه در کفویت همفکری است به ویژه در مبادی اعتقادی . اگر زن و مرد با دو اعتقاد متفاوت یک زندگی مشترک را شروع کنند قطعا در وسط راه با مشکلاتی روبه رو خواهند شد برخی معتقدند بعد از ورود به زندگی تفاهم ایجاد خواهد شد . شاید تا حدی این مساله تاثیر گذار باشد اما تضمینی در این زمینه وجود ندارد . زندگی تجربه ای تکرارناپذیر است و تعویض شدنی نیست لحاظ باید هنگام انتخاب معیارهای الهی لحاظ گردد
اگرکسی تفکری متعبدانه دارد باید با فردی  همفکر خود ازدواج کند و گرنه برای ادامه زندگی با یک سری مشکلات مواجه خواهد شد.بهتر است در هنگام  انتخاب همسربیشتر به معیارهای الهی توجه کنید.
اگر فردی به خاطر ایمان و جهات خدایی همسری را انتخاب کند خداوند جهات ظاهری را هم به او عنایت خواهد کرد اما اگر بیشتر از هر چیزی به ظاهر و کمال اهمیت بدهد خداوند ان را هم از او دریغ خواهد کرد.
امروزه بسیار دیده می شود که افراد از امکانات مالی برخوردار هستند ولی باز با مشکلاتی مواجه می شوند این افراد همیشه تصور می کنند با داشتن ثروت هیچ مشکلی در زندگی مشترک شان پیش نخواهد آمد درست است امکانات مادی میتواند برخی از مشکلات شما را رفع کند اما همه چیز نیست همفکری و ایمان در ایجاد تفاهم بسیار مهم تر از امکانات مادی است.